Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

2

2015.gada 15.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktores vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāres vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

E.Jurkjāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

VSS-50
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-51
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-52
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-33
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā Nr.691 "Par operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu""

VSS-34
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu""

VSS-35
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu""

VSS-36
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-37
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""

VSS-44
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"

VSS-45
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-46
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Tiesībsarga biroja viedokli par likumprojektu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

VSS-39
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.165 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums""

VSS-40
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi"

VSS-41
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros nepieciešamas darbinieka apliecības"

VSS-38
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Siguldas iela", "P6" un "V101" Saulkrastu novadā nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-43
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Gulbenes novada Gulbenes pilsētā"

VSS-56
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētā"

VSS-57
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā"

VSS-58
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes pilsētā"

VSS-59
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-60
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-61
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

VSS-62
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-63
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""

VSS-42
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

VSS-53
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Riču iela 9, Siguļos, Carnikavas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"

VSS-54
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"

VSS-55
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

VSS-47
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pilssalas ielā 5, Jelgavā nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-48
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"

VSS-49
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

32.§

Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Vēži", Platones pagastā, Jelgavas novadā, uz kura atrodas dzīvojamās mājas, nodošanu privatizācijai"

VSS-675
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.janvāra vēstulē Nr. 413-1-100 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 24.jūlija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.28 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 27.februārim.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"

VSS-350
____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, I.Gailīte)

Iekšlietu ministrija 2015.gada 14.janvārī iesniegusi noteikumu projektu "Ziņošanas par sprāgstvielu prekursoriem kārtība" (TA-105).
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""

VSS-470
____________________________________

(B.Bāne, I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 29.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.20 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.aprīlim.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-496
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 5.jūnija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.21 5.§).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-497
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 5.jūnija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.21 6.§).
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""

VSS-507
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 5.jūnija sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.21 16.§).
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

VSS-526
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 12.jūnija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.22 18.§).
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus" 1.kārtas īstenošanu""

VSS-527
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 12.jūnija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.22 19.§).
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība""

VSS-484
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 29.maija sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.20 14.§).
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"

VSS-509
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 5.jūnija sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.21 19.§).
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 1.kārtas projekta "Salu tilta kompleksa rekonstrukcija" ieviešanu"

VSS-529
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 12.jūnija sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.22 22.§).
 
43.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"

VSS-207
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.marta sanāksmē izsludināto koncepcijas projektu (prot. Nr.9 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.martam.
 
44.§
Pamatnostādņu projekts "Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

VSS-436
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas 2015.gada 10.janvāra vēstulē Nr. 1-10/86 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 15.maija sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.18 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.janvārim
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

VSS-439
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 15.maija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.18 13.§).
 
46.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā"

VSS-78
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 23.janvāra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.3 21.§).
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1060
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 20.novembra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 19.§).
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

VSS-385
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra 2015.gada 14.janvāra vēstulē Nr.1.2-6/1 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 8.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.17 37.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūnijam.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

VSS-386
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra 2015.gada 14.janvāra vēstulē Nr.1.2-6/1 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 8.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.17 38.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūnijam.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

VSS-387
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra 2015.gada 14.janvāra vēstulē Nr.1.2-6/1 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 8.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.17 39.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.jūnijam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

51.§

Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"

VSS-387
TA-2958 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, I.Gailīte)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

VSS-387
TA-1569 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, M.Lazdovskis, B.Bāne, I.Gailīte)

Veselības ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-387
TA-2873 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, I.Bērziņa, S.Lūse, G.Puķītis, B.Bāne, I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto informāciju par to, ka tiek plānota valsts nekustamā īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā, sadalīšana 2 daļās, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atsauc iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Lubānas ielā 39A, Rīgā"

VSS-387
TA-2874 ____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto informāciju par to, ka tiek plānota valsts nekustamā īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā, sadalīšana 2 daļās, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atsauc iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 

Informatīvie jautājumi

55.§

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas noteikumu izstrādes laika grafiks

VSS-387
TA-2874 ____________________________________

(B.Bāne, S.Ozola, E.Upīte, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Finanšu ministrijai ņemt vērā Valsts kancelejas atzinumā par noteikumu projektu "Kārtība, kādā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudes 2014.-2020.gada plānošanas periodā" (VSS-884) minēto un papildināt noteikumu projekta anotācijas 2.sadaļu "Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu" ar informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz administratīvo slogu.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju, ka šī protokollēmuma 2.punktā minētā noteikumu projekta anotācijai veiktie aprēķini būs indikatīvi.

 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktores vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte