Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.37

2015.gada 24.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-968
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016. gadam"

VSS-969
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""

VSS-972
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs akciju sabiedrības "Augstspriegumu tīkli" viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes nolikums"

VSS-958
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""

VSS-966
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""

VSS-967
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 2A, Liepājā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

VSS-960
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""

VSS-959
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza –Terehova pārbūves īstenošanai"

VSS-973
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P45 Viļaka –Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-974
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-975
____________________________________

(U.Lielpēters, M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība""

VSS-962
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem""

VSS-963
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

VSS-964
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona, kas kārto reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūras, iesniedz dokumentus Patentu valdei"

VSS-965
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

VSS-961
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Individuālu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

VSS-970
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošas dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

VSS-971
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.-2020.gadam"

VSS-976
____________________________________

(R.Beinarovičs, D.Lucaua, M.Krieviņš)

1. Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 

Atsaucamie projekti

20.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"

VSS-257
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 11.septembra vēstulē Nr.441-1-7279 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 19.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.11 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim.
 
21.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Eglone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-17
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 14.septembra vēstulē Nr.18-1e/7415 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 8.janvāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.1 29.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.oktobrim.
 
22.§
(2014) Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsoļu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā" nolikums"

VSS-807
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukts Valsts sekretāru 2014.gada 28.augusta sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.33 15.§).
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-512
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2015.gada 17.septembra vēstulē Nr.8.7-3e/3034/2015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 14.maija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.19 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 20.decembrim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas nolikums"

VSS-277
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Valsts kancelejas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 26.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.12 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 24.decembrim.
 

Slēgtā daļa

25.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-277
____________________________________

(I.Skujiņa, R.Beinarovičs, M.Krieviņš)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
26.§
Dažādi jautājumi

VSS-277
____________________________________

(L.Medina, B.Bāne, I.Jaunzeme, L.Lejiņa, J.Garisons, I.Aire, R.Beinarovičs, M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā pieņemšanai steidzamības kārtā iesniegto tiesību aktu projektu skaitu un Ministru kabineta sēdes papildus darba kārtībā iekļauto jautājumu īpatsvaru, ievērot, ka tiesību aktu projekti virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtā tikai izņēmuma gadījumos, ja saistībā ar valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties, un steidzamības pamatojumam jābūt objektīvi pamatotam.
2. Likumos un citos tiesību aktos dotie uzdevumi par tiesību aktu projektu sagatavošanu izpildāmi savlaicīgi, ievērojot Ministru kabineta Kārtības rullī noteikto saskaņošanas un virzības kārtību. Nav atbalstāma tādu projektu pieteikšana izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtā, kuru steidzamības iemesls ir laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa nokavējums.
3. Atjaunot iepriekšējo vienošanos (Valsts sekretāru 2010.gada 28.oktobra sanāksmes prot. Nr.42 30.§ 3.punkts) par to, ka Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija, savstarpēji saskaņojot kopējo nostāju, patur tiesības neievērot ministrijas lūgumu – atzinumu par tiesību akta projektu sniegt saīsinātā termiņā –, ja steidzamība nav argumentēta ar iepriekš neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem.
4. Ievērot Ministru kabineta Kārtības rullī noteikto kārtību par to, ka:
4.1. Ministru kabineta sēžu, komitejas sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju laikā persona pirms uzstāšanās nosauc savu vārdu, uzvārdu un amatu, ja to nav nosaucis jau sēdes vadītājs. Šo prasību attiecīgā persona ievēro arī pirms katras atkārtotas uzstāšanās attiecīgās sēdes laikā par to pašu vai citu jautājumu;
4.2. sēžu laikā zālē jāievēro klusums un visas savstarpējās diskusijas un konsultācijas veicamas ārpus zāles.
5. Lai e-portfelī tiktu nodrošināta dokumentu ar lietojuma ierobežojumu „Ierobežotas pieejamības informācija” (turpmāk – IP informācija) aizsardzība, ministrijām un Pārresoru koordinācijas centram divu nedēļu laikā pārskatīt (ar mērķi samazināt) to personu loku, kurām e-portfelī ir pieprasīta pieeja IP informācijai, un iesniegt Valsts kancelejā aktualizētu personu sarakstu.
6. Atzīmēt, ka Aizsardzības ministrija nākamās Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtībā lūdz iekļaut jautājumu par kārtību, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš