Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.44

2015.gada 12.novembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tiem"

VSS-1217
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

VSS-1218
____________________________________

(R.Kronbergs, J.Garisons, I.Gailīte)

1. Neizsludināt Aizsardzības ministrijas pieteikto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavotos grozījumus noteikumu projektā noformēt atzinuma formā un iesniegt Finanšu ministrijā kā atzinumu par Valsts sekretāru 2015.gada 5.novembra sanāksmē (prot. Nr.43 8.§) izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"" (VSS-1172).
 
3.§
Likumprojekts "Par protokolu, ar kuru veic grozījumus Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolā par Baltijas Aizsardzības koledžas un tās personāla statusu"

VSS-1220
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Par Pirmo grozījumu Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību"

VSS-1221
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""

VSS-1208
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas un Latvijas Tirgotāju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Par Padomes 2014.gada 26.maija lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu"

VSS-1209
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Muitas likums"

VSS-1210
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-1211
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""

VSS-1213
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Valsts kontroles un Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1215
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus"

VSS-1216
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"

VSS-1228
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par Līgumu starp Somijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību, Norvēģijas Karalistes valdību, Polijas Republikas valdību, Krievijas Federācijas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi"

VSS-1229
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi"

VSS-1205
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2."Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākumu "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"

VSS-1207
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

VSS-1222
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi"

VSS-1223
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

VSS-1226
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām""

VSS-1227
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"

VSS-1212
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmes protokollēmuma (prot. nr. 35 23.§) "Informācija par sabiedrības līdzdalību" 1.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz nedēļu, jo nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""

VSS-1214
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmes protokollēmuma (prot. nr. 35 23.§) "Informācija par sabiedrības līdzdalību" 1.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projekta izsludināšanu atlikt uz nedēļu, jo nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.
 
22.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem"

VSS-1219
____________________________________

(Dž.Innusa, I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""

VSS-1230
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Medību likumā"

VSS-1224
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Dižzemju pagrabs", Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1225
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

26.§

(2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

VSS-751
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 5.novembra vēstulē Nr.01-05e/4642 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 14.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.31 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.aprīlim.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"

VSS-344
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

VSS-345
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

VSS-346
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"

VSS-347
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.februārim.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā""

VSS-372
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 23.aprīļa sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.16 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 4.janvārim.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.807 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-332
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.15 32.§).
 
33.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība"

VSS-326
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2015.gada 9.novembra vēstulē Nr.5-2e/3471/2015 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.15 35.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 15.decembrim.
 

Informatīvie jautājumi

34.§

Par kompetenču pārdali ES Padomes darba grupā

SAN-1894

___________________________________

(A.Pildegovičs, D.Trofimovs, R.Kronbergs, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja un Iekšlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju un izteiktos viedokļus.
2. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju atkārtoti izvērtēt jautājumu par vadošo institūciju Eiropas Savienības Padomes darba grupā Integrated political crisis response/ Solidarity clause implementation (FoP IPCR/SCI).
3. Ja vienošanās netiek panākta, Ārlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgu informatīvo ziņojumu, iekļaujot tajā detalizētu informāciju par kompetenču jautājumiem.
 
35.§
Par š.g. 19.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem

____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā, ka 18.novembris ir svētku diena un brīvdiena, 2015.gada 19.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmie projekti iesniedzami š.g. 17.novembrī līdz plkst. 11.00 un papildu pieteikšanās atzinumu sniegšanai vai atteikšanās no atzinumu sniegšanas veicama tajā pašā dienā no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:33

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte