Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.6

2016.gada 11.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

 

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Karatiesu likumā"

VSS-120
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-121
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra rīkojumā Nr.542 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

VSS-122
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

VSS-114
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko dokumentu arhīvu"

VSS-128
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu"

VSS-115
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stāmerienas ielā, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"

VSS-116
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Palasta ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"

VSS-117
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-118
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

VSS-119
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"

VSS-127
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""

VSS-124
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

VSS-125
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""

VSS-123
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss"

VSS-126
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Valsts kancelejai ieteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par ieteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

16.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par primārās enerģijas ietaupījuma aprēķināšanas metodiku koģenerācijas stacijām"

VSS-909
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 4.februāra vēstulē Nr.452-1-946 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 27.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.33 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 7.aprīlim.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību""

VSS-768
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2016.gada 5.februāra vēstulē Nr.1-55/359 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.27 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 16.aprīlim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"

VSS-607
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 4.februāra vēstulē Nr.01-05e/482 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.22 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 8.aprīlim.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas un izziņas mākslas un antikvāro priekšmetu (kultūras priekšmetu) izvešanai sagatavošanu un izsniegšanu"

VSS-1012
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2016.gada 29.janvāra vēstulē Nr.2.5-17/215 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.43 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūnijam.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""

VSS-1013
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2016.gada 29.janvāra vēstulē Nr.2.5-17/215 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.novembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.43 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūnijam.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-756
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.27 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-757
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.27 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-758
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.27 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-759
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.27 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

VSS-760
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.27 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
26.§
Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"

VSS-761
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.27 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-762
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.27 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

VSS-763
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.27 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-766
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.27 24.§).
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš