Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.7

2016.gada 18.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

R.Aleksejenko

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītājs

A.Strīķeris

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

K.Kinča

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr. 74 "Latvijas civilo ekspertu dalības starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-132
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Valsts ieņēmumu dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"

VSS-138
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 3.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"

VSS-148
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai konceptuālo ziņojumu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par konceptuālo ziņojumu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi"

VSS-129
____________________________________

(B.Bāne, M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 2/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-130
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja, bēgļa un personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un iesnieguma par ienākumiem veidlapu paraugiem"

VSS-143
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

VSS-144
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"

VSS-145
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

VSS-146
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"

VSS-131
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

VSS-139
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"

VSS-140
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi"

VSS-147
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi"

VSS-141
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi""

VSS-142
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Vēja vārti", Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novads"

VSS-133
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-134
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi""

VSS-135
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""

VSS-136
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-137
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

21.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ārlavas pagastā, Talsu novadā, privatizāciju"

VSS-886
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 20.augusta sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.32 2.§).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""

VSS-843
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2016.gada 11.februāra vēstulē Nr.1-55/428 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 6.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.30 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 6.augustam.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi atsevišķos likumos Eiropas mantošanas apliecības ieviešanai"

VSS-787
____________________________________

(R.Kronbergs, M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 23.jūlija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.28 13.§).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

VSS-788
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 23.jūlija sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.28 14.§).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā"

VSS-294
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2016.gada 16.februāra vēstulē Nr.01-12/756 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 9.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.14 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.augustam.
 
26.§
Noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

VSS-793
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2016.gada 16.februāra vēstulē Nr.01-12/755 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 23.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.28 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 15.augustam.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

VSS-827
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2016.gada 5.februāra vēstulē Nr.01-12/582 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 6.augusta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.30 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 6.aprīlim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

28.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-137 ____________________________________

(R.Šņuka, T.Dreika, R.Kronbergs, A.Sideļska, S.Līce, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot rīkojuma projekta 2.punktā tos punktus, par kuriem jau ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par zemes reformas pabeigšanu attiecīgo pašvaldību teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā (pilsētā, pagastā);
2.2. rīkojuma projektam pievienot aktuālās kadastra izziņas un precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.20 Šķēdes ielā 17, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-146 ____________________________________

(E.Turka, E.Kāpostiņš, R.Kronbergs, K.Kinča, D.Vītola, S.Rāgs, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, aicinot Liepājas pilsētas pašvaldību 6 mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu;
2.2. rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

30.§

Par atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem

 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, I.Alliks, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Krieviņš)

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš