Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.17

2016.gada 28.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Aleksejenko

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VSS-354
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Satversmes aizsardzības biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-355
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru un Satversmes aizsardzības biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

VSS-356
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-374
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2015.gadā"

VSS-375
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.681 "Kārtība, kādā sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu""

VSS-376
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 25.marta rīkojumā Nr.147 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

VSS-348
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-349
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā"

VSS-377
____________________________________

(L.Lejiņa, I.Gailīte)

Neizsludināt Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Jēkabpils koledžas izveidi"

VSS-385
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas noteikumi un kārtība"

VSS-350
____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-378
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"

VSS-379
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"

VSS-380
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.441 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""

VSS-381
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.janvāra rīkojumā Nr.108 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""

VSS-382
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""

VSS-383
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 10.maijam. Saskaņoto projektu iesniegs Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa tīklā piemērojamo darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipu noteikumi"

VSS-384
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Tukuma novada lauku apvidū"

VSS-360
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada Vangažu pilsētā"

VSS-361
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

VSS-362
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā"

VSS-363
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"

VSS-364
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"

VSS-365
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-366
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par likumprojektu.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

VSS-367
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par likumprojektu.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

VSS-368
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-369
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"

VSS-370
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-357
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskajiem standartiem"

VSS-358
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2015.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"

VSS-359
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"

VSS-351
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Konkurences padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""

VSS-352
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam""

VSS-353
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

VSS-371
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

VSS-372
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

VSS-373
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā""

VSS-749
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2016.gada 20.aprīļa vēstulē Nr.MV-N/891 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.27 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-1080
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 21.aprīļa vēstulē Nr.12-38/2172 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 29.oktobra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.42 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""

VSS-1005
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2016.gada 25.aprīļa vēstulē Nr.03-05/1588 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 8.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.39 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.maijam.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""

VSS-1169
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 19.aprīļa vēstulē Nr.18-1e/3043 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 29.oktobra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.42 92.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 29.jūlijam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

43.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Nr.11 Kastrānes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-672 ____________________________________

(M.Auders, R.Kronbergs, Z.Stara, J.Garisons, R.Aleksejenko, Dž.Innusa, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju ne vēlāk kā divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojektu par grozījumiem Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā attiecībā uz nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.


 

Slēgtā daļa

44.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm


SAN-732-DV_________________________

(A.Pildegovičs, I.Pētersone-Godmane, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Informatīvie jautājumi

45.§

Par š.g. 5.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem


____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā, ka 4.maijs ir svētku diena un brīvdiena, 2016.gada 5.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmie projekti iesniedzami š.g. 3.maijā līdz plkst. 11.00 un papildu pieteikšanās atzinumu sniegšanai vai atteikšanās no atzinumu sniegšanas veicama tajā pašā dienā no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte