Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.26

2016.gada 7.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītājs

A.Strīķeris

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente

I.Aile
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"

VSS-640
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna pazemes krātuve" izmantošanas noteikumi"

VSS-644
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu"

VSS-645
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 "Čiekuri", Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-646
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par elektrotīklu pārvades savienojuma "Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums" rekonstrukcijai un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu"

VSS-647
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojumam "Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums""

VSS-648
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-634
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.164 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā""

VSS-635
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""

VSS-636
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-637
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Imperatora ielā 8, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-638
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmā esošo koledžu un studējošo pašpārvaldes finansēšanas, kā arī akadēmiskā personāla atlīdzības noteikšanas kārtība"

VSS-649
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi""

VSS-655
____________________________________

(R.Kronbergs, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

VSS-656
____________________________________

(R.Kronbergs, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība""

VSS-657
____________________________________

(R.Kronbergs, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"

VSS-658
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

VSS-639
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

VSS-643
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" nolikums""

VSS-650
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu"

VSS-651
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" viedokli par likumprojektu.
 
21.§
Likumprojekts "Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu"

VSS-652
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" viedokli par likumprojektu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Celtnieku ielā 1, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-641
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-642
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-654
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

VSS-653
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kanceleju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par likumprojektu.
 

Atsaucamie projekti

26.§

Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"

VSS-1323
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2016.gada 6.jūlija vēstulē Nr.7-2-02/3603 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 17.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.49 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 22.jūlijam.
 
27.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

VSS-249
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 28.jūnija vēstulē Nr.453-1-5892 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 24.marta sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.12 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 28.jūlijam.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

VSS-1359
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 22.jūnija vēstulē Nr.231-2-5755 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 17.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.49 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 19.augustam.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei"

VSS-1318
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 4.jūlija vēstulē Nr.01-05e/2739 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 17.decembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.49 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.oktobrim.
 
30.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"

VSS-343
____________________________________

(L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 4.jūlija vēstulē Nr.01-05e/2736 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 21.aprīļa sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.16 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 16.augustam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

TA-1348 ____________________________________

(S.Līce, R.Muciņš, R.Kronbergs, L.Lejiņa, I.Jaunzeme, V.Reitere, I.Braunfelde, K.Zonberga, I.Aile, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 38.punktā iekļautā 115.punkta redakciju atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumam un precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Pēc Ministru kabineta noteikumu projekta par kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos norādītos Eiropas Savienības fondu specifiskā atbalsta mērķus izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē:
3.1. ministrijām, kuru projekti tika izsludināti, ievietot tos savā tīmekļa vietnē;
3.2. Valsts kancelejai (Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariātam) par attiecīgajiem izsludinātajiem noteikumu projektiem nosūtīt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušām nevalstiskajām organizācijām saiti uz attiecīgo Ministru kabineta tīmekļa vietni.
 

Informatīvie jautājumi

32.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(R.Kronbergs, I.Jaunzeme, I.Gailīte, L.Lejiņa, M.Krieviņš)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš