Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.25

2017.gada 29.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

J.Muižniece

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

S.Dumbrovska

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente
K.Čuma-Zvirbule

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""

VSS-698
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.


 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-699
____________________________________

(S.Voldiņš, J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta viedokli par likumprojektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-708
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""

VSS-709
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"

VSS-702
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas (valdības) pievienošanos "UNESCO 1970.gada Konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu""

VSS-700
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas (valdības) pievienošanos "UNIDROIT 1995.gada Konvencija par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem""

VSS-701
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-715
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

VSS-704
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

VSS-705
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

VSS-706
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

VSS-707
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"

VSS-703
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

VSS-710
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku""

VSS-711
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.210 "Par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu""

VSS-712
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par Zivju fonda līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz nākamo valsts budžeta finanšu gadu un Zivju fonda valsts budžeta dotācijas palielināšanas iespēju"

VSS-713
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

VSS-714
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

19.§

Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

VSS-1049
____________________________________

(K.Ozoliņš, J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 3.novembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.43 22.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

20.§

Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"


TA-1264 ____________________________________

(V.Bērziņš, U.Krutova, I.Vītoliņa, J.Garisons, R.Muciņš, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatu turētājiem, pieaicinot biedrību "Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija" un biedrību "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija", trīs mēnešu laikā izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmai "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" ("LatPos") nepieciešamo finansējumu un par ģeotelpisko pamatdatu atvēršanas ekonomisko lietderību un finansiālo ietekmi.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""

TA-1258 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Informatīvie jautājumi

22.§

Par starptautiskajām un nacionālajām sankcijām

SAN-862 ____________________________________

(A.Pildegovičs, J.Citskovskis)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
23.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

SAN-879-DV ____________________________________

(A.Pildegovičs, L.Lejiņa, J.Citskovskis)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis