Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.31

2017.gada 10.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

V.Rakstiņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja vietā - valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

K.Ketners

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

R.Krieviņa

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

A.Akermanis

Nevalstisko organizāciju pārstāve

 K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs  P.Vilks

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru
kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante J.Borovika

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

 

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Selgas" Sējas novadā, pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"

VSS-840
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un tās atjaunošanas valsts nodevu"

VSS-841
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

VSS-842
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""

VSS-856
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""

VSS-836
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2018.gadam"

VSS-837
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda un Iekšējā audita padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Apes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-838
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-838, VSS-839) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.40 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""

VSS-839
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un apvienoto anotāciju (VSS-838, VSS-839) saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

VSS-847
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

VSS-848
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2017.gadā un bāzes izdevumu precizēšanu"

VSS-849
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.369 "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi""

VSS-850
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

VSS-851
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

VSS-852
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-853
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-854
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība"

VSS-855
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Gruzijai"

VSS-866
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"

VSS-843
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes apstiprināšanu"

VSS-844
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza (Terehova) 54,600.-72,780.km pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-857
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

VSS-858
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

VSS-859
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

VSS-860
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-861
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža pārbūves projekta īstenošanai"

VSS-862
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Ceļš V1221", Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-863
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""

VSS-864
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam"

VSS-865
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Satiksmes ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par plāna projektu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""

VSS-845
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-846
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

32.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"

TA-1587 ____________________________________

(M.Baltmanis, A.Šults, I.Aire, E.Turka, J.Eglīts, R.Kronbergs, I.Gailīte)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas tuvākajā sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

33.§

Par atbildīgo ministriju kompetences sadalījumu par Ministru kabineta noteikumiem, kas jāizdod uz Administratīvo pārkāpumu procesa likuma pamata

SAN-1029 ____________________________________

(R.Kronbergs, S.Armagana, I.Aire, K.Ketners, I.Gailīte)

Valsts sekretāriem līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektus, kas jāizdod saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojektu (turpmāk – likumprojekts) (pamatojoties uz likumprojekta redakciju otrajam lasījumam) atbilstoši šādam atbildības sadalījumam:
1. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 101.panta ceturtajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodod glabāšanā izņemto mantu vai dokumentus, kā arī institūcijas, kurām nodod glabāšanā izņemto mantu vai dokumentus;
2. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 101.panta piektajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā amatpersona pieņem lēmumu par mantu nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai un kādā veicama šo mantu realizācija vai iznīcināšana;
3. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 101.panta septītajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā realizēto vai iznīcināto mantu tās īpašniekam atlīdzina vai aizvieto ar tādu pašu un tādas pašas kvalitātes mantu vai arī samaksā vērtību, kāda realizētajai vai iznīcinātajai mantai būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī;
4. Veselības ministrijai saskaņā ar likumprojekta 102.panta trešajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka prasības attiecībā uz mēraparātu, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu;
5. Veselības ministrijai saskaņā ar likumprojekta 102.panta piektajā daļā noteikto pilnvarojumu - Kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija izelpas gaisā, kā arī alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes vai reibuma konstatēšanas (ekspertīzes) kārtību nosaka Ministru kabinets;
6. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 122.panta trešajā daļā noteikto pilnvarojumu - Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā no administratīvā pārkāpuma lietas iekļaujamās ziņas, kas nepieciešamas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai, šo ziņu apjomu, iekļaušanas pamatu un mērķi, to iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, institūcijas, kurām piešķirama piekļuve minētajā sistēmā iekļautajām ziņām, kā arī amatpersonu rīcību, konstatējot tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā, nosaka Ministru kabinets;
7. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 168.panta trešajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā atmaksā samaksāto naudas summu un atdod izņemto mantu un dokumentus;
8. Tieslietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 279.panta otrajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka apmēru un kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētos procesuālos izdevumus sedz no valsts un pašvaldības līdzekļiem;
9. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 279.panta trešajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina izdevumus, kas saistīti ar apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm, un kārtību, kādā par minētajiem izdevumiem informē iestādi, kuras amatpersona pieņem nolēmumu par sodu;
10. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 279.panta ceturtajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķina izdevumus, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas un dokumentu nodošanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu un realizāciju, un kārtību, kādā par minētajiem izdevumiem informē iestādi, kuras amatpersona pieņem nolēmumu par sodu;
11. Iekšlietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 280.panta piektajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ja personai piemērots administratīvais sods un izņemtās mantas realizētas, tad no iegūtajiem līdzekļiem atskaita summu, kas nepieciešama naudas soda samaksai un to izdevumu segšanai, kuri ir saistīti ar izņemto mantu nogādāšanu glabāšanai, glabāšanu un realizāciju. Ministru kabinets nosaka minētās summas atskaitīšanas kārtību;
12. Tieslietu ministrijai saskaņā ar likumprojekta 295.panta otrajā daļā noteikto pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka īpašas formas apliecinājumu un tā saturu mantiska rakstura piedziņas nodrošināšanai sadarbībā ar Eiropas Savienības valstīm.

 

Slēgtā daļa

34.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm


SAN-1030-DV____________________________________

(A.Pildegovičš, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte