Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.27

2019.gada 11.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - administratīvais direktors

A.Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

J.Salmiņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

S.Šķilere

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības pārstāvis J.Lielpēteris
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante
J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem Latvijas prezidentūrā Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam"

VSS-665
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Konkurences institūcijas kapacitātes stiprināšana uzņēmumu apvienošanās kontroles jomā" īstenošanai"

VSS-686
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""

VSS-687
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""

VSS-659
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

VSS-660
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 27, Rīgā, pārdošanu"

VSS-661
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

VSS-669
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"

VSS-670
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"

VSS-671
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"

VSS-672
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijai, kā arī E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas"

VSS-673
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

VSS-674
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020.gadā"

VSS-666
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Studentu apvienība sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

VSS-667
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem""

VSS-668
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, izmantošanu"

VSS-679
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā"

VSS-664
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

VSS-675
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un biedrība "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""

VSS-676
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2020.gada budžeta apstiprināšanu"

VSS-677
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par Kopīgo nodomu deklarāciju, kurā izklāstīta Ziemeļu Dimensijas Partnerības Transporta un Loģistikas jomā sadarbības turpināšana"

VSS-678
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības līgumu par klasificētas informācijas aizsardzību"

VSS-682
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā"

VSS-683
____________________________________

(J.Citskovskis)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.347 "Izlīguma procesa noteikumi""

VSS-684
____________________________________

(R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā sanāksmes laikā sniegto informāciju, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-662
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem""

VSS-663
____________________________________

(J.Citskovskis)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību"

VSS-680
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, biedrības "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija", biedrības "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija" un biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.353 "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai""

VSS-681
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

VSS-685
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-688
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"

VSS-689
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā"

VSS-690
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1197 ____________________________________

(L.Medina, M.Podvinska, Ē.Eglītis, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt rīkojuma projekta anotācijā juridisko pamatojumu valsts nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda konkrētās institūcijas personā;
2.2. ja netiek panākta vienošanās par šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto, sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Ekonomikas ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajā regulējumā, iekļaujot nepieciešamās tiesību normas nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda konkrētās institūcijas personā;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu un, ja nepieciešams, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1195 ____________________________________

(J.Salmiņa, J.Lielpēteris, I.Buškevica, R.Kronbergs, S.Šķiltere, Ē.Eglītis, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. papildināt likumprojekta anotāciju ar piemēriem un izvērstu skaidrojumu par kritērijiem, pēc kuriem Valsts ieņēmumu dienests izvērtēs, vai nodokļu maksātājs tiks informēts par riskantajiem darījumu partneriem, kuri izvairās no nodokļu maksāšanas;
2.2. kopīgi ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru vienoties par likumprojekta 18.panta un 22.panta redakciju;
2.3. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt tiesību normu attiecībā uz Valsts ieņēmuma dienesta paziņojumu nosūtīšanu papīra formā pa pastu un nepieciešamības gadījumā precizēt likumprojektu vai tā anotāciju;
2.4. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Aicināt Latvijas Pašvaldību savienību iebildumus attiecībā uz oficiālās elektroniskās adreses lietošanu izteikt, sniedzot atzinumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāru 2019.gada 16.maija sanāksmē izsludināto likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (prot. Nr.19 27.§) (VSS-434).
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas zemes apsaimniekošanas politika"

TA-1228 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, E.Balševics, I.Peipiņa, J.Šnore, Ē.Eglītis, J.Garisons, P.Vilks, L.Lejiņa, I.Kārkliņa, J.Citskovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju mēneša laikā apkopot un sagatavot detalizētu informāciju par uzņēmējdarbību un nodarbinātību lauku teritorijās, kā arī informāciju par zemes apsaimniekošanu Latvijā, kas nepieciešama, lai izvērtētu Latvijas Pašvaldību savienības un Vides konsultatīvās padomes iebildumus, un iesniegt to Valsts kancelejā.

 
36.§
Konceptuāls ziņojums "Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli"

TA-1294 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:40

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis