Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.2

2020.gada 9.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Pommere

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultanteJ.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"

VSS-9
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

VSS-11
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Šalkas", Otaņķu pagastā, Nīcas novadā"

VSS-1
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-8
____________________________________

(D.Trofimovs, B.Bāne, J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neizsludināt Iekšlietu ministrijas likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavotos grozījumus likumprojektā noformēt priekšlikumu formā un noteiktā kārtībā iesniegt Saeimā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai otrajā lasījumā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā""

VSS-4
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Fischer Slēpošanas centrs""

VSS-5
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Siguldas pilsētas trase""

VSS-6
____________________________________

(J.Citskovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

VSS-7
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-2
____________________________________

(J.Citskovskis)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

VSS-10
____________________________________

(J.Citskovskis)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""

VSS-3
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

12.§

(2018) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""

VSS-919
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2018.gada 6.septembra sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.35 1.§).
 
13.§
(2019) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru""

VSS-903
____________________________________

(J.Citskovskis)

Atsaukt Valsts sekretāru 2019.gada 12.septembra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.34 17.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

14.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā"

TA-2007 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, A.Jurševica, L.Medina, J.Garisons, J.Citskovskis)

1. Ņemot vērā, ka netika panākta vienošanās par Tieslietu ministrijas iebildumu, Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Tieslietu ministrijai turpmāk, sniedzot atzinumus par ministriju izstrādātajiem likumprojektiem, iekļaut atgādinājumu par nepieciešamību izvērtēt ietvertā pilnvarojuma formulējuma atbilstību plānotajam saturam.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" stratēģisko mērķi"

TA-2444 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, P.Vilks, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru precizēt rīkojuma projektu un anotāciju atbilstoši panāktajam saskaņojumam;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai"

TA-1524 ____________________________________

(E.Balševics, D.Vilsone, I.Gailīte, L.Lejiņa, I.Alliks, K.Pommere, J.Garisons, D.Trofimovs, D.Mūrmane-Umbraško, Ē.Eglītis, B.Bāne, Dž.Innusa, A.Pelšs, D.Lucaua, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši ministriju sniegtajai informācijai par amata vietu novirzīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un saskaņot ar visām ministrijām;
2.2. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""

TA-2177 ____________________________________

(D.Vilkaste, A.Ozols, V.Ķerus, J.Jansons, D.Dubrovskis, J.Priednieks, J.Rozītis, L.Eņģele, E.Zakovics, G.Kauniste, J.Citskovskis)

1. Pieņemt zināšanai sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
2. Atzīmēt, ka netika panākta vienošanās par izteiktajiem iebildumiem.
3. Zemkopības ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2469 ____________________________________

(D.Palčevska, K.Rācenājs, L.Medina, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Tieslietu ministrijai pēc ietekmes novērtējuma par institūciju darbību, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par iespēju virzīt zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu grozījumus, kas tieši vai netieši skar atlīdzības par paveikto darbu saņemšanu, izvērtēt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšlikumu par darbinieku atbrīvošanu no lēmuma par pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanu izpildes izdevumiem;
2.2. likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

19.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________

(J.Citskovskis)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.4 65.§) 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:50

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis