Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 sanāksme attālinātā veidā

Rīgā

Nr. 39

2020.gada 1.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 J.Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

E.Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

I.Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

E.Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas konsultante

 

I.Vanaga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils novada domei pašvaldības autoceļa "Stupiņi–Kucini–Mackeviči" topogrāfisko mērījumu un būvprojekta izstrādei"

VSS-824
____________________________________

(J.Citskovskis)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Somijas Republikas valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu"

VSS-832
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ārlietu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

VSS-833
____________________________________

(J.Citskovskis)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra noteikumos Nr.432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 19 "Būvklimatoloģija"""

VSS-834
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""

VSS-835
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""

VSS-836
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Valsts ieņēmumu dienestam viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""

VSS-813
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrija noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielupes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-814
____________________________________

(J.Citskovskis)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-817
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām""

VSS-818
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

VSS-819
____________________________________

(J.Citskovskis)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai""

VSS-830
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas augstskolu Rektoru padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Privāto augstskolu asociācija un biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.
 
13.§
Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"

VSS-831
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas augstskolu Rektoru padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Privāto augstskolu asociācija sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-815
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""

VSS-816
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs biedrības "Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas" viedokli par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem""

VSS-826
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Pasažieru vilciens""

VSS-827
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība"

VSS-828
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Mētru ielas daļa" Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-829
____________________________________

(J.Citskovskis)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

VSS-837
____________________________________

(J.Citskovskis)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""

VSS-825
____________________________________

(J.Citskovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-820
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi"

VSS-821
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs""

VSS-822
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Štraubes ceļš" un "Zobļevas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-823
____________________________________

(J.Citskovskis)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 Izskatāmie tiesību akta projekti

26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Inčukalna pazemes gāzes krātuve", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-341
TA-1703 ____________________________________

(E.Valantis, K.Lore, I.Bērziņa, R.Kronbergs, D.Palčevska, D.Lucaua, J.Garisons, J.Citskovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju vienoties par ministriju, kura savā valdījumā pārņem meža zemi, uz kuras atrodas attiecīgais valsts nekustamais īpašums.

 

27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-395
TA-1704 ____________________________________

(K.Lore, E.Valantis, D.Palčevska, I.Gailīte, R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt tiesisko pamatu rīkojuma projekta tālākai virzībai un Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par rīkojuma projekta tālāko virzību.
2. Ņemot vērā Valsts sekretāru sanāksmes laikā izteikto viedokli par dalīta īpašuma izbeigšanas vienkāršošanu divu publisku personu starpā, izvērtēt vai jautājums nav risināms Ekonomikas ministrijas izstrādātā rīcības plāna pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā (2020-VSS-696) 8.pasākuma ietvaros, kurā paredzēts Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt un iesniegt Ministru kabinetā tiesisko regulējumu, paredzot noteiktu bezmantinieka vai bezīpašnieka nekustamo īpašumu (t.sk. dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumi, bet ne tikai) piekritību attiecīgās teritorijas pašvaldībai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-732
TA-1647 ____________________________________

(D.Vikaste, K.Kuprijanova, I.Stepanova, A.Ozols, J.Citskovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 2.punkta un anotācijas redakciju atbilstoši sanāksmes laikā panāktajam saskaņojumam ar Tieslietu ministriju un precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.2. atbilstoši Satiksmes ministrijas iebildumam savstarpēji saskaņot noteikumu projekta 10.punkta un 1.pielikuma redakciju, attiecīgi precizēt anotāciju un precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Satiksmes ministriju;
2.3. precizēt noteikumu projekta 31.2.apakšpunkta redakciju atbilstoši sanāksmes laikā Zemkopības ministrijas sniegtajam viedoklim, papildināt anotāciju ar pamatojumu dabas parka zonā noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz koku ciršanu galvenajā cirtē un precizēto noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Zemkopības ministriju;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Pamatnostādņu projekts "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.–2030.gadam"

VSS-1243
TA-1784 ____________________________________

(J.Citskovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikta.

Informatīvie jautājumi

30.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

____________________________________________ 

(J.Citskovskis)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.4 65.§) 5.punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.

 Slēgtā daļa

31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas rīcību, lai īstenotu Eiropas Savienības Tiesas 2019.gada 8.jūlija spriedumu lietā C-543/17 Komisija/Beļģija"


TA-1809-IP  ____________________________________

(R.Kronbergs, J.Citskovskis)

1. Lai nodrošinātu Latvijas Republikas rīcības saskaņotību, atbildīgajai ministrijai papildus valsts izpildes pasākumiem iesniegt Tieslietu ministrijai paziņošanai Eiropas Komisijai šādu informāciju:
1.1. tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), ja ir pieejama sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) aktuālā versija;
1.2. skaidrojošo dokumentu par Eiropas Savienību tiesību akta ieviešanu (pa tematiskajiem blokiem), ja nav pieejama sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) aktuālā versija.
2. Atbildīgā ministrija šā protokollēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minēto informāciju sniedz, ja Eiropas Savienības tiesību akts tiek ieviests ar likumu un Ministru kabineta noteikumiem. Ja Eiropas Savienības tiesību akts tiek ieviests tikai ar Ministru kabineta noteikumiem, tad atbildīgā ministrija sniedz šā protokollēmuma 1.1.apakšpunktā norādīto informāciju. Ja Eiropas Savienības tiesību akts tiek ieviests tikai ar likumu, un nav pieejama šī likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) aktuālā versija, - tad atbildīgā ministrija sniedz šā protokollēmuma 1.2.apakšpunktā norādīto informāciju.
3. Atbildīgā ministrija šā protokollēmuma 1.1. un/vai 1.2.apakšpunktā minēto informāciju sniedz Tieslietu ministrijai par katru direktīvu no šī Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmuma pieņemšanas dienas. Ja Eiropas Komisija lūdz rakstveidā sniegt informāciju par Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kuri pārņemti pēc 2019.gada 9.jūlija līdz šā Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmuma pieņemšanas dienai, atbildīgā ministrija sagatavo šā protokollēmuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā norādīto informāciju un nosūta to Tieslietu ministrijai paziņošanai Eiropas Komisijai.
4. Atbildīgajām ministrijām turpināt ņemt vērā Valsts sekretāru 2017.gada 11.maija sanāksmē nolemto (protokola Nr.18 37.§ "Par korelācijas tabulu iesniegšanu Eiropas Komisijai" 2.punkts).
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:40

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis