Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.41

2014.gada 23.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktores vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

 

E.Upīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Tiesībsarga biroja pārstāvis

 

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Liepziedu ielā 28, Daugavpilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu(60.saraksts)"

VSS-973
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-974
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-975
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei"

VSS-976
____________________________________

(I.Gailīte, V.Feodorova, G.Puķītis, E.Upīte)

1. Lai ievērotu Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzēto sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē, Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēt ministrijas mājas lapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" attiecīgu paziņojumu par izstrādāto koncepcijas projektu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par Ekonomikas ministrijas izsludināšanai pieteiktā koncepcijas projekta turpmāko virzību ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un atzinumu sniegšanas termiņš ir trīs nedēļas.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 17.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Ekonomikas ministrijai par koncepcijas projektu saņemtos atzinumus nekavējoties pārsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5. Saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2012.gada 11.oktobra protokola Nr.41 34.§ 3.punktu, projektu pirms tā iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē.
 
5.§
Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

VSS-977
____________________________________

(I.Gailīte, E.Upīte)

Ņemot vērā Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmes protokollēmuma (prot. nr. 35 23.§) "Informācija par sabiedrības līdzdalību" 1.punktu, neizsludināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto pamatnostādņu projektu, jo nav ievērota Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" paredzētā sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem""

VSS-969
____________________________________

(E.Upīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""

VSS-970
____________________________________

(E.Upīte)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Centrālā depozitārija viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienus ar vītņstobra šaujamieročiem""

VSS-967
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF - Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta labklājības jomā īstenošanai"

VSS-965
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

VSS-966
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanu"

VSS-979
____________________________________

(S.Liepiņa, E.Upīte)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Sociālās integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-971
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņota ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par 2013. gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"

VSS-978
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums"

VSS-972
____________________________________

(G.Puķītis, E.Upīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi""

VSS-964
____________________________________

(E.Upīte)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Konkurences padomi un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Veselības projekti Latvijai" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus"

VSS-968
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

17.§

Pamatnostādņu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

VSS-314
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2014.gada 9.oktobra vēstulē Nr.1/6727 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 10.aprīļa sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.14 30.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
 

Slēgtā daļa

18.§

Tikšanās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ekonomikas departamenta misiju

VSS-314
____________________________________

(A.Pereira, E.Upīte)

Pieņemt zināšanai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ekonomikas departamenta pārstāvja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktores vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

E.Upīte

Skatīt darba kārtību