Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Līdzsvarotās vadības karte

Līdzsvarotās vadības karte (Balanced Scorecard – BSC) ir pārvaldības ir stratēģiskās plānošanas un vadības sistēma, kas tiek lietota biznesa, valsts pārvaldes un nevalstiskajās organizācijās ar mērķi saistīt konkrētas aktivitātes ar organizācijas vīziju un stratēģiju, uzlabot iekšējo un ārējo komunikāciju, uzraudzīt organizācijas darbību attiecībā pret stratēģiskajiem mērķiem. Ar tās palīdzību var saņemt atgriezenisko saiti gan par iekšējiem procesiem, gan par rezultātiem (outcomes), lai, analizējot rezultātus, varētu nepārtraukti uzlabot savu darbību. Šī metode paredz analizēt organizācijas darbību no četrām perspektīvām – klienti, finanses, procesi, inovācijas un mācīšanās. Izmantojot šo metodi, organizācija veido shēmu, kuras centrā ir vīzija un stratēģija. Tai apkārt izkārtotas četras jomas – finanses, klienti, iekšējie procesi, mācīšanās un izaugsme. Katrā jomā tiek noteikti mērķi un uzdevumi, mērījumi un iniciatīvas.

Perspektīvas tiek analizētas, definējot četrus rādītājus – mērķi, mērķu sasniegšanas mērvienības, rezultātus un veicamās darbības. To savsartpējo saistību var aplūkot šeit.

Modeļa izstrādē būtiska ir tieši mērījumu un faktu apkopošana, jo tiek uzskatīts, ka, tikai analizējot mērījumus, var izvērtēt, kas organizācijai ir jāuzlabo.

Informācija un atbalsts

Papildinformāciju par šī modeļa saturu var iegūt Līdzsvarotās vadības kartes institūta mājas lapā, kur apkopota šāda informācija:

  • pamatelementu skaidrojums (par līdzsvarotās vadības karti, kā arī par darbības efektivitātes mērījumiem);
  • atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem;
  • informācija par institūta aktivitātēm (semināriem, izdotajiem materiāliem, konsultācijām u.c.).