Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valsts kancelejas reglaments

Saskaņoju
Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas reglaments

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts kancelejas reglaments nosaka Valsts kancelejas struktūru un darba organizāciju.

2. Valsts kanceleja veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Valsts kancelejas nolikumā, citos normatīvajos aktos un šajā reglamentā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

II. Valsts kancelejas struktūra

3. Papildus Valsts kancelejas nolikumā minētajām struktūrvienībām Valsts kancelejas direktora tiešā pakļautībā ir šādas struktūrvienības (pielikums):
3.1. Dokumentu pārvaldības departaments;
3.2. Eiropas Savienības struktūrfondu departaments;
3.3. Finanšu nodaļa;
3.4. Juridiskais departaments;
3.5. Komunikācijas departaments;
3.6. Personāla nodaļa;
3.7. Tehniskā nodrošinājuma departaments;
3.8. Tiesību aktu redakcijas departaments;
3.9. Valsts pārvaldes attīstības departaments.

4. Ierēdņi un darbinieki, kuri nav iekļauti šā reglamenta 3.punktā minētajās struktūrvienībās, saskaņā ar Valsts kancelejas amatu sarakstu ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram.
 
III. Valsts kancelejas struktūrvienību kompetence

5. Dokumentu pārvaldības departaments:
5.1. izvērtē Ministru kabinetā izskatāmo dokumentu atbilstību noteiktajām iesniegšanas un noformēšanas prasībām, kā arī nodrošina to reģistrāciju un virzību atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullim un Valsts kancelejā noteiktajai kārtībai;
5.2. nodrošina saņemto dokumentu reģistrāciju un apriti atbilstoši Valsts kancelejā noteiktajai kārtībai;
5.3. sadarbībā ar Juridisko departamentu gatavo Ministru prezidenta rezolūciju projektus par Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu projektu un citu dokumentu turpmāko virzību;
5.4. nodrošina Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru kabineta komitejas sēžu un Ministru kabineta sēžu sagatavošanu, darba kārtības izstrādāšanu, norisi un protokolēšanu, tajā skaitā e-portfeļa komplektēšanu un nosūtīšanu;
5.5. reģistrē un nosūta parakstītos Ministru kabinetā izskatītos dokumentus un Ministru prezidenta tiesību aktus, kā arī Valsts kancelejā sagatavoto korespondenci;
5.6. organizē Valsts kancelejas arhīva darbu, nodrošinot dokumentu saglabāšanu un izmantošanu;
5.7. organizē Valsts kancelejas lietu veidošanas sistēmu, izstrādā un uztur aktuālā kārtībā Valsts kancelejas lietu nomenklatūru, nosaka Valsts kancelejas dokumentu glabāšanas termiņus.

7. Eiropas Savienības struktūrfondu departaments atbilstoši starpniekinstitūcijas kompetencei:
7.1. piedalās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un izstrādā tiesību aktu projektus, lai pamatotu Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti;
7.2. izstrādā atklātas projektu iesniegumu atlases un ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un ieviešanas nosacījumus;
7.3. plāno finanses;
7.4. veic uzraudzības funkcijas;
7.5. piedalās atklātas un ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisijās;
7.6. veic informācijas un publicitātes pasākumus.

8. Finanšu nodaļa:
8.1. plāno Ministru kabineta un Valsts kancelejas budžeta līdzekļus un sadala piešķirtos līdzekļus, lai nodrošinātu Ministru kabineta un Valsts kancelejas vadības politikas īstenošanu, kā arī sagatavo un sniedz Valsts kancelejas vadībai priekšlikumus attiecīgajā jomā;
8.2. koordinē valsts budžeta plānošanu, budžeta procesa izpildi un grāmatvedības uzskaiti Valsts kancelejā un Valsts kancelejas padotībā esošajā tiešās valsts pārvaldes iestādē;
8.3. veic Valsts kancelejas un mērķfinansējumu grāmatvedības uzskaiti un budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli, kā arī aktualizē Valsts kancelejas grāmatvedības uzskaites, budžeta līdzekļu plānošanas un kontroles sistēmu;
8.4. nodrošina nodalītu Eiropas Savienības fondu līdzekļu grāmatvedības uzskaiti Valsts kancelejas īstenotajiem projektiem;
8.5. veic Pārresoru koordinācijas centra budžeta plānošanu un grāmatvedības uzskaiti.

9. Juridiskais departaments:
9.1. atbilstoši kompetencei veic Ministru prezidentam iesniegto tiesību aktu projektu un Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu projektu un citu dokumentu juridisko analīzi, kā arī sadarbībā ar Dokumentu pārvaldības departamentu sniedz Ministru prezidentam un Valsts kancelejas direktoram priekšlikumus par minēto dokumentu turpmāko virzību;
9.2. nodrošina tiesību aktu projektu un citu dokumentu juridisko noformēšanu;
9.3. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinē un kontrolē likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
9.4. koordinē valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, lai likumprojektos un Ministru kabineta tiesību aktos nodrošinātu vienveidīgu juridiskās tehnikas lietošanu;
9.5. koordinē Ministru kabineta viedokļa sagatavošanu un pārstāvību Satversmes tiesā;
9.6. atbilstoši kompetencei izstrādā tiesību aktu un citu dokumentu projektus, piedalās darba grupās, kā arī, ja nepieciešams, sniedz atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu un Valsts kancelejas struktūrvienību izstrādātajiem Ministru kabinetā iesniedzamajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
9.7. nodrošina valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos;
9.8. sadarbībā ar Tieslietu ministriju nodrošina Starptautisko privāt-tiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) Statūtos paredzēto saistību izpildes koordināciju;
9.9. nodrošina Noziedzības novēršanas padomes sēžu sagatavošanu, norisi un dokumentēšanu;
9.10. noformē dokumentus par personu apbalvošanu ar Ministru kabineta Atzinības rakstu un Ministru kabineta balvu;
9.11. veic Valsts kancelejas publisko iepirkumu procesu organizēšanas un iepirkumu slēgšanas likumības ievērošanas pārraudzību.

10. Komunikācijas departaments:
10.1. nodrošina Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniedz sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
10.2. organizē žurnālistu darbu Ministru kabinetā, Ministru prezidenta rīkotajos pasākumos, kā arī Valsts kancelejā;
10.3. veic Valdības komunikācijas koordinācijas padomes sekretariāta funkcijas, koordinējot valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai;
10.4. veic Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas, kā arī informē par sabiedrības līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā;
10.5. veic Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk – padome) sekretariāta funkcijas, tai skaitā nodrošina sēžu sagatavošanu, norisi un dokumentēšanu, piedalās Vecāko amatpersonu sanāksmēs, kā arī kontrolē padomes lēmumu izpildi un koordinē padomes sadarbību ar apakšpadomēm un atzinumu sniegšanu par Ministru kabineta sēdē iesniegtajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem atbilstoši padomes kompetencei;
10.6. sagatavo priekšlikumus par iesniegumu virzību izskatīšanai Ministru prezidenta birojā un Valsts kancelejas struktūrvienībās, novirza iesniegumus izskatīšanai valsts un pašvaldību institūcijās saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;
10.7. organizē un nodrošina Ministru kabineta un Ministru prezidenta apmeklētāju uzklausīšanu un konsultēšanu (ja nepieciešams, sadarbībā ar attiecīgajām struktūrvienībām un amatpersonām ministrijās), kā arī likumā noteiktajā kārtībā mutisku iesniegumu noformēšanu rakstiski;
10.8. nodrošina uzziņu sniegšanu pa informatīvo tālruni;
10.9. kopīgi ar Valsts administrācijas skolu nodrošina Valsts administrācijas skolas mājaslapas internetā satura aktualizāciju;
10.10. nodrošina Ministru kabinetam, Ministru prezidentam un Valsts kancelejai adresēto fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību reģistrāciju un virzību atbilstoši Valsts kancelejā noteiktajai kārtībai, kā arī kontrolē iesniegumu izskatīšanas gaitu atbilstoši Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biroja un Valsts kancelejas direktora dotajiem uzdevumiem.

11. Personāla nodaļa:
11.1. saskaņā ar Valsts civildienesta likumu un Darba likumu noformē Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku dokumentus, kas saistīti ar civildienesta un darba attiecībām;
11.2. saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu un citiem normatīvajiem aktiem kārto Ministru kabineta locekļu, Ministru prezidentam tieši pakļauto personu, kā arī Ministru prezidenta un Valsts kancelejas padotībā esošo iestāžu vadītāju personu uzskaites lietas un noformē minēto personu dokumentus, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām;
11.3. aktualizē informāciju par prombūtnē esošajiem Ministru kabineta locekļiem;
11.4. sadarbībā ar Valsts kancelejas vadību piedalās personāla plānošanā, veic Valsts kancelejas personāla atlasi un uzskaiti, sadarbībā ar Valsts adminis¬trācijas skolu īsteno Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu un koordinē ierēdņu darbības un tās rezultātu novērtēšanas norisi;
11.5. sagatavo un izsniedz caurlaides vai dienesta apliecības iekļūšanai Ministru kabineta ēkā Valsts kancelejas darbiniekiem, kā arī citu institūciju amatpersonām;
11.6. veic Pārresoru koordinācijas centra personālvadības dokumentu apriti, uzskaiti un glabāšanu, kā arī iesaistās citu personālvadības funkciju nodrošināšanā.

12. Tehniskā nodrošinājuma departaments:
12.1. nodrošina Valsts kancelejas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu efektīvu pārvaldību, darbību un pieejamību saskaņā ar noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, informācijas un telekomunikāciju sistēmu atbilstību atbilstoši valsts politikai e-pārvaldes jomā;
12.2. nodrošina Valsts kancelejas un tās padotības iestāžu informācijas un telekomunikāciju sistēmu lietotāju tehniski konsultatīvo atbalstu un apmācību;
12.3. materiāltehniski nodrošina Ministru prezidenta un Valsts kancelejas darbību, organizē nepieciešamo preču, pakalpojumu un būvdarbu iegādi un pieņemšanu, kā arī veic ar Ministru kabineta ēkas un teritorijas apsaimniekošanu saistītās darbības;
12.4. nodrošina valdības darbam nepieciešamās informācijas apriti starp valsts institūcijām;
12.5. nodrošina liela apjoma dokumentu pavairošanu;
12.6. sadarbībā ar Juridisko departamentu piedalās Valsts kancelejas publisko iepirkumu organizēšanā un iepirkumu līgumu slēgšanā;
12.7. nodrošina Valsts kancelejas saimnieciskās darbības atbilstību likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
12.8. veic Pārresoru koordinācijas centra informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nodrošinājumu, transporta pakalpojumus, kā arī organizē darba aizsardzību.

13. Tiesību aktu redakcijas departaments:
13.1. nodrošina Ministru kabineta sēdēs izskatāmo tiesību aktu projektu un Ministru prezidenta rīkojumu projektu redakcionālo noformēšanu, stilistisko vienotību un atbilstību valsts valodas normām, kā arī sadarbībā ar Juridisko departamentu – atbilstību juridiskās tehnikas prasībām;
13.2. atbilstoši kompetencei nodrošina dokumentu tehniskā noformējuma atbilstību Ministru kabineta normatīvajos aktos noteiktajām noformēšanas prasībām;
13.3. nodrošina Valsts kancelejai nepieciešamo dokumentu tulkojumus no angļu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas angļu valodā;
13.4. veic atsevišķu Pārresoru koordinācijas centra dokumentu redakcionālo noformēšanu un tulkošanu.

14. Valsts pārvaldes attīstības departaments:
14.1. atbilstoši kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus, kā arī Valsts kancelejas direktora uzdevumā sagatavo vērtējumu par citu valsts pārvaldes iestāžu sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu atbilstību valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
14.2. nodrošina valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu, kā arī īsteno labāka regulējuma politiku;
14.3. sniedz informāciju un konsultācijas valsts civildienesta jomā, plāno ierēdņu karjeras attīstību un saskaņo valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu klasifikāciju, kā arī ierēdņu amatus;
14.4. atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajai kompetencei sadarbībā ar nozaru ministrijām izstrādā priekšlikumus valsts pārvaldes iestāžu funkciju un tām atbilstošo budžeta programmu optimizācijai;
14.5. atbilstoši kompetencei un normatīvajiem aktiem piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu un atbalsta instrumentu ieviešanā;
14.6. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošina personāla apmācības plānošanu un Ministru kabineta noteiktajos ietvaros veic ministriju sadarbības koordināciju pirms Latvijas Republikas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē;
14.7. pārstāv Valsts kanceleju un Ministru prezidentu Latvijas tiesvedības procesos;
14.8. Ministru prezidenta un Valsts kancelejas direktora uzdevumā piedalās darba grupās, kā arī veic citus Ministru prezidenta un Valsts kancelejas direktora dotos uzdevumus;
14.9. koordinē un vada Valsts cilvēkresursu attīstības padomes darbu, nodrošinot informācijas apmaiņu cilvēkresursu jautājumos starp tiešo valsts pārvaldi.

IV. Valsts kancelejas vadība

15. Valsts kanceleju vada direktors. Valsts kancelejas direktora kompetence noteikta Valsts kancelejas nolikumā un citos normatīvajos aktos.

16. Valsts kancelejas direktoram ir šādi vietnieki:
16.1. Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, kas vienlaikus ir arī Juridiskā departamenta vadītājs;
16.2. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, kas vienlaikus ir arī Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītājs;
16.3. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos, kas vienlaikus ir arī Komunikācijas departamenta vadītājs.

17. Valsts kancelejas direktora vietnieki ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram. Direktora vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors.

18. Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās:
18.1. plāno, vada, organizē un koordinē Juridiskā departamenta darbu;
18.2. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju attiecībās ar citām valsts un pašvaldību institūcijām (tai skaitā ārvalstu), kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām (tai skaitā ārvalstu);
18.3. veic valsts interešu pārstāvības uzraudzību tiesvedības procesos;
18.4. veic likumos, Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktos doto uzdevumu izpildes kontroles pārraudzību;
18.5. koordinē administratīvā sloga samazināšanas priekšlikumu izstrādi;
18.6. koordinē valsts pārvaldes vienotas juridiskās tehnikas izstrādes un piemērošanas procesu;
18.7. saskaņā ar šo reglamentu veic citus Valsts kancelejas direktora noteiktos līdzīga satura un kvalifikācijas uzdevumus.

19. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos:
19.1. plāno, vada, organizē un koordinē Valsts pārvaldes attīstības departamenta darbu;
19.2. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju attiecībās ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām;
19.3. veic Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nepieciešamā personāla apmācības procesa uzraudzību;
19.4. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju starptautiskās organizācijās;
19.5. atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts kancelejas īstenotos Eiropas Savienības struktūrfondu projektus;
19.6. koordinē administratīvā sloga samazināšanas priekšlikumu izstrādi;
19.7. koordinē valsts pārvaldes vienotas cilvēkresursu attīstības politikas un valsts pārvaldes politikas izstrādi;
19.8. saskaņā ar šo reglamentu veic citus Valsts kancelejas direktora noteiktos līdzīga satura un kvalifikācijas uzdevumus.

20. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes komunikācijas jautājumos:
20.1. plāno, vada, organizē un koordinē Komunikācijas departamenta darbu;
20.2. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju attiecībās ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām;
20.3. vada valdības un valsts pārvaldes vienotas komunikācijas politikas un sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi;
20.4. koordinē priekšlikumu izstrādi valsts pārvaldes klientorientētas kultūras un principu veicināšanā;
20.5. nodrošina Ministru kabineta un Ministru prezidenta saraksti ar juridiskajām un fiziskajām personām un apmeklētāju pieņemšanu;
20.6. nodrošina plašsaziņas līdzekļu darbu Ministru kabinetā;
20.7. veicina sabiedrības izglītošanu par valstiskuma vērtībām un nacionālo identitāti;
20.8. izstrādā priekšlikumus valsts pārvaldes komunikācijas apmācību programmai;
20.9. saskaņā ar šo reglamentu veic citus Valsts kancelejas direktora noteiktos līdzīga satura un kvalifikācijas uzdevumus.

21. Ministru prezidentam tieši pakļauto un Valsts kancelejas direktoram institucionāli pakļauto struktūrvienību, kā arī Valsts kancelejas direktoram tieši pakļauto struktūrvienību vadītāji:
21.1. plāno, vada, organizē un koordinē struktūrvienības darbu, kā arī kontrolē struktūrvienībai uzticēto uzdevumu izpildi;
21.2. sadarbojas ar citām Valsts kancelejas struktūrvienībām attiecīgajai struktūrvienībai noteikto uzdevumu izpildē;
21.3. izvērtē un sniedz Valsts kancelejas direktoram informāciju par struktūrvienības darbības rezultātiem;
21.4. sniedz Valsts kancelejas direktoram priekšlikumus par struktūrvienības ierēdņu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata, darbinieku pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba, ierēdņu un darbinieku pienākumu apjomu, darbības rezultātiem, materiālo un morālo stimulēšanu, kā arī saukšanu pie disciplināratbildības;
21.5. atbilstoši kompetencei piedalās Valsts kancelejas darba plāna izstrādē un tā izpildes kontrolē;
21.6. atbilstoši kompetencei piedalās attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē;
21.7. atbilstoši kompetencei pārstāv Valsts kanceleju citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar citām juridiskajām vai fiziskajām personām;
21.8. nodrošina uzticētās valsts mantas saglabāšanu;
21.9. Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biroja, Valsts kancelejas direktora uzdevumā veic citus līdzīga satura un kvalifikācijas uzdevumus.

22. Valsts kancelejas direktoram tieši pakļauto struktūrvienību vadītājus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Valsts kancelejas direktors.

23. Šā reglamenta 22.punktā minēto struktūrvienību vadītāju atsevišķos uzdevumus šajā reglamentā noteikto Valsts kancelejas funkciju un uzdevumu izpildē nosaka Valsts kancelejas direktors konkrētajā amata aprakstā.

24. To Valsts kancelejas ierēdņu un darbinieku uzdevumus, kuri nav minēti šā reglamenta 23.punktā, nosaka attiecīgās struktūrvienības vadītājs struktūrvienības reglamentā un Valsts kancelejas direktors konkrētajā amata aprakstā.

Direktore E.Dreimane


 

Lejupielādēt VK struktūrshēma