Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 18

2007.gada 21.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šints

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par atgriešanās
apliecības izsniegšanu apmēru un maksāšanas kārtību"

VSS-2
TA-571 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā ārlietu ministra pienākumu izpildītāja tieslietu ministra G.Bērziņa priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
2. Ārlietu ministrijai atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā izteikto priekšlikumu nodevas samaksu veikt mēneša laikā pēc atgriešanās valstī.
 
2.§
Par nekustamajiem īpašumiem Jelgavā, Dobeles ielā 43
un Rīgas ielā 22 un Rīgā, Piedrujas ielā 5D

VSS-97
TA-1236 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43, un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43".
2. Valsts kancelejai rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (140.saraksts)", Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
3.§
Informatīvais ziņojums par vienas pieturas aģentūras principa ievērošanu,
sniedzot konsolidētos gada pārskatus un gada pārskatus

TA-914 ____________________________________

(A.Malējs, G.Bērziņš, I.Dambis, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts kultūrkapitāla fonda nozaru ekspertu komisiju
locekļu un komisiju darbā iesaistīto lietpratēju un ekspertu atlīdzības noteikšanas kārtību"

VSS-194
TA-876 ____________________________________

(E.Vērpe, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju atkārtoti izvērtēt vērtēšanas kritērijus, precizēt noteikumu projektu un sagatavot to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm
nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī dalības finansēšanas kārtība"

VSS-1674
TA-496 ____________________________________

(K.Druvaskalns, E.Ektermane, J.Šints, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu precizēt noteikumu projekta 13.9.apakšpunkta redakciju;
2.2. precizēt noteikumu projekta anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 18.maija vēstulē Nr.2-4-06/1386 minēto;
2.3. precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.maija sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos
Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem,
kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""

VSS-1809
TA-763 ____________________________________

(L.Dripe, A.Šlesers, A.Štokenbergs, A.Kalvītis, J.Brokāne, I.Godmanis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Iekšlietu ministriju atkārtoti izvērtēt noteikumu projektā paredzēto regulējumu, izvērtēšanas procesā ņemt vērā pašreizējās reklāmas objektu izvietošanas tendences pilsētās un uz ceļiem ārpus pilsētām gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
7.§
Informatīvais ziņojums par pārejošas darbnespējas ekspertīzes uzlabošanu valstī

VSS-1279
TA-1015 ____________________________________

(R.Muciņš, J.Šints, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 18.maija vēstulē Nr.2-4-06/1385 minēto;
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

8.§

Koncepcijas projekts "Koncepcija par vēlēšanu tiesiskā regulējuma pilnveidošanu"

TA-1257 ____________________________________

(S.Mertena, A.Šlesers, G.Bērziņš, A.Štokenbergs, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai sēdes laikā izteiktos viedokļus un atbalstīt priekšlikumu, ka 2009.gadā un turpmāk pašvaldību vēlēšanas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas tiek organizētas vienlaikus.
2. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. precizēt rīkojuma projekta 1.punktu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā pieņemtajam lēmumam;
3.2. izvērtēt iespēju sagatavot priekšlikumus, kas ierobežotu deputātu iespējas atteikties no iegūtā deputāta statusa, tādējādi nodrošinot vēlētāju izvēles ievērošanu un sekmētu politiķu atbildību vēlētāju priekšā;
3.3. izvērtēt jautājumu par tiesiskā regulējuma tuvināšanu jautājumā par deputāta mandāta saglabāšanu kandidējot pašvaldību vēlēšanās, Saeimas vēlēšanās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
3.4. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
9.§
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto
projektu īstenošanai paredzēšanas kārtība, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu
deklarācijas sagatavošanas kārtība"

VSS-420
TA-1241 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Korčagins, N.Broks, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Iekšlietu minsitrs
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību