Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.7

2008.gada 11.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šints

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Par Ministru kabineta komitejas 2008.gada 4.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.6 1.§)
"Koncepcijas projekts "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā""

VSS-484
TA-193 ____________________________________

(E.Zalāns, D.Kurpniece, K.Jaunzeme, I.Godmanis)
1. Izdarīt Ministru kabineta komitejas 2008.gada 4.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.6 1.§) "Koncepcijas projekts "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā"" šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.4. svītrot koncepcijas projekta 7.3.6.apakšpunkta pirmo rindkopu un aktualizēt 9.punktā finanšu informāciju kārtējam un nākamajiem gadiem; precizēt koncepcijas projekta 7.3.4. un 8.3.4.apakšpunktu, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izteiktos iebildumus par nepieciešamību noteikt pašvaldību saistošo noteikumu nodošanu sabiedrībai priekšlikumu un iebildumu izteikšanai 14 dienas pirms to pieņemšanas un parakstīšanas, kā arī par nepieciešamību, izstrādājot saistošos noteikumus, sagatavot pamatojumus priekšlikumiem; "
1.2. izteikt 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.7. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;".
 

Tiesību aktu projekti

2.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu kontroles valsts
un pašvaldību iestādēs veikšanas nodrošināšanu"

VSS-1245
TA-155 ____________________________________

(D.Bule, H.Demakova, I.Freiberga, L.Straujuma, I.Godmanis)
1. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. precizēt informatīvā ziņojuma secinājumu daļas 1.apakšpunktu, ņemot vērā sēdes laikā izteiktos komentārus;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, konkretizējot institūcijas, kas piedalās koncepcijas projekta izstrādē;
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

VSS-10
TA-303 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

VSS-1087
TA-2636 ____________________________________

(U.Sarma, A.Straume, I.Godmanis)
Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.februāra sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

VSS-327
TA-2393 ____________________________________

(U.Sarma, I.Godmanis)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.februāra sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos
Nr.649 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās
saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""

VSS-1665
TA-247 ____________________________________

(A.Dekšenieks, H.Brikmanis, A.Straume, M.Segliņš, A.Šlesers, I.Godmanis)
1. Iesniegto noteikumu projektu noraidīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.
3. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot:
3.1. atbalstīt priekšlikumu, ka uz laiku, kamēr nav atrasts finansējuma avots, Iekšlietu ministrija samaksu valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija" par saņemto radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu veic tādā apjomā, kas šim mērķim paredzēts tās budžetā;
3.2. uzdevumu Iekšlietu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu 2009.gadam, iekļaut budžeta pieprasījumā finanšu līdzekļus parādu saistību dzēšanai valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija", kas radušās 2007. un 2008.gadā saņemot radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumus.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:45


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību