Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.39

2008.gada 3.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Skuja

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītājs

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Programmas projekts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 2009.-2013.gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem

TA-3051 ____________________________________

(A.Dūdiņš, I.Purne, M.Bičevskis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. papildināt programmas projektu ar detalizētu esošās situācijas raksturojumu par valsts sociālo centru faktisko stāvokli un nepieciešamajiem pasākumiem īstermiņā to uzlabošanai (ugunsdrošība, neatliekamā renovācija un tamlīdzīgi), kā arī tam nepieciešamo finansējuma apmēru (1.etaps), centros pieejamo pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajiem pasākumiem kvalitātes paaugstināšanai (2.etaps), kā arī izstrādāto optimizācijas plānu funkciju pārstrukturēšanai un tās rezultātā gūtajiem ieguvumiem;
2.2. programmas projektā paredzēt, ka arī 1.etapam nepieciešamais finansējuma pieprasījums tiek skatīts Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un centrālo valsts pārvaldes iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.641 "Bērnu sociālās aprūpes centra "Kalkūni" nolikums""

TA-1464 ____________________________________

(V.Gūtmanis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, izteikt noteikumus jaunā redakcijā un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Bauskas rajona Iecavas novadā, "Medību pils mežs""

TA-2650 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.novembra sēdē.
2. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 17.oktobra vēstulē Nr.1-1-9941 minēto, Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta "Par daļas no neapbūvēta zemesgabala "Medību pils mežs" Iecavas novadā, Bauskas rajonā, nodošanu privatizācijai" (TA-2604) kontroli.
 
4.§
Par daļu no neapbūvēta zemesgabala "Smilšlauki" Kadagā, Ādažu novadā, Rīgas rajonā

TA-3263 ____________________________________

(K.Lore, V.Veldre, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par daļas no neapbūvēta zemesgabala "Smilšlauki" Kadagā, Ādažu novads, Rīgas rajons, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Smilšlauki" Kadagā, Ādažu novadā, Rīgas rajonā un atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu - zemesgabalu "Smilšlauki" Ādažu novadā, Rīgas rajonā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.novembra sēdē.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai zemesgabala "Smilšlauki", Kadaga, Ādažu novads, Rīgas rajons, sastāvā esošo valsts meža zemi"

TA-3288 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, rīkojuma projektu neskatīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

TA-3152 ____________________________________

(I.Kaupe, V.Millers, J.Šints, A.Slakteris, A.Šlesers, M.Roze, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot, ka Valsts autoceļu fonda programmā netiek ieskaitīti līdzekļi, kas iegūti no akcīzes nodokļa par naftas produktiem, ko veido kurināmais (mazuts), un par dīzeļdegvielu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
2.2. svītrot normu, kas paredz, ka piešķirto valsts budžeta līdzekļu apjoms Valsts autoceļu fonda programmai nevar būt mazāks par iepriekšējā budžeta gadā piešķirto;
2.3. precizēto likumprojektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju;
2.4. saskaņoto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

7.§

Par valsts nozīmes pasākumiem starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un to nodrošināšanas un drošības plānu 2009.gadam

TA-3053 ____________________________________

(L.Medina, A.Straume, M.Riekstiņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt paskaidrojuma rakstā ietverto svētku sagatavošanas un to norises izdevumu 2009.gadam tāmi, paredzot, ka tāmes pozīcijas īstenojamas 2008.gada pakalpojumu izmaksu apjomā; svītrot 5.punktu; precizēt 15.punktu, paredzot, ka apsardzi veiks Valsts policija 2008.gadā pasākumam piešķirtā finansējuma apjomā, kas palielināts atbilstoši inflācijai (papildus 7,8 %); precizēt 16.punktu, video attēlu palielināšanai paredzot finansējuma apjomu Ls 10000; svītrot 20.punktu, kā arī attiecīgi precizēt visu paskaidrojuma rakstu. Precizēto paskaidrojuma rakstu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētā paskaidrojuma raksta saņemšanas.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:40


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību