Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.39

2009.gada 21.oktobrī

Ārkārtas sēde 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.9.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2010.gada domstarpību un vienošanās protokola projektu

TA-3825 ____________________________________

(A.Jaunsleinis, A.Kaļāne, E.Pārups, B.Bāne, S.Šķiltere, E.Zalāns, D.Tauriņš, T.Koķe, I.Štāle, J.Dūklavs, K.Gerhards, A.Salmiņš, A.Rāviņš, J.Plūme, U.Auglis, E.Bartkevičs, A.Draudiņš, A.Antonovs, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Kopumā atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2010.gada domstarpību un vienošanās protokola projektu (turpmāk- protokola projekts).
2. Finanšu ministrijai protokola projektā:
2.1. precizēt I.daļas 1.1.sadaļu attiecībā uz plānotām izmaiņām 2010.gadā, kas saistītas ar nodokļu politiku:
2.1.1. precizēt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pasākumus atbilstoši uz protokola izskatīšanas brīdi pieņemtajiem lēmumiem;
2.1.2. precizēt informāciju par Nekustamā īpašuma nodokli, papildinot ar katra pasākuma prognozēto finansiālo ietekmi un kopējo finansiālo ietekmi 2010.gadā no sagatavotajiem priekšlikumiem;
2.1.3. precizēt Ministru kabineta viedokli, nosakot, ka Finanšu ministrija līdz nākamā mēneša 15.datumam izvērtē faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi par iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto (1/12 daļa no gada prognozes) un tādā gadījumā, ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 8% (no gada sākuma), Finanšu ministrija sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensāciju no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem". Gadījumā, ja pašvaldībām tiek izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā periodā prognoze pārpildās, Finanšu ministrijai ir tiesības no pārpildes ieturēt izmaksāto kompensāciju un atgriezt to valsts budžetam.
2.1.4. papildināt pie "Puses vienojas", ka nepieciešamos pamatojuma dokumentus pašvaldībām par neapstrādāto lauksaimniecības zemi iesniedz Lauku atbalsta dienests;
2.2. precizēt I.daļas 1.2.sadaļu par mērķdotācijām no valsts budžeta un papildināt protokola projektu pie "Puses vienojas" par nepieciešamo valsts budžeta mērķdotāciju 1,5 milj. latu apmērā Skolēnu dziesmu svētku pasākumiem un par to, ka pašvaldību lauku attīstības speciālisti ir jāiekļauj Valsts lauku tīkla darbībā un jāfinansē no Tehniskās palīdzības līdzekļiem, attiecīgi precizējot Latvijas Pašvaldību savienības viedokli un kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienība precizēt viedokli pie Satiksmes ministrijas.
2.3. precizēt V.daļu attiecībā uz Sociālās drošības stratēģijas pasākumiem, precizējot Ministru kabineta viedokli par dzīvokļa pabalsta izmaksu un uzdodot Labklājības ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt vai paredzēto finansējumu dzīvokļa pabalsta izmaksai nav optimālāk novirzīt citiem sociāliem pasākumiem, piemēram, dotācijām zaudējumu segšanai pilsētas nozīmes maršrutos;
2.4. precizēt VI.daļu attiecībā uz ES struktūrfondu apguvi un papildināt ar "Puses vienojas", ka Finanšu ministrija sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādās un iesniegs Ministru kabinetā konkrētus priekšlikumus rīcībai Saprašanās memorandā ar starptautiskajiem aizdevējiem noteikto mērķu Eiropas Savienības fondu apguvē 2010.gadam sasniegšanas nodrošināšanai pašvaldībās. Vadošā iestāde katru ceturksni sagatavos un iesniegs kvalitatīva rakstura izvērtējumu par ES fondu apguves mērķu sasniegšanas progresu pašvaldībās, vienlaicīgi sagatavojot priekšlikumus ES fondu apguves uzlabošanai un atvieglošanai.
2.5. precizēt VII.daļu attiecībā uz normatīvo aktu prasību izpildi un normatīvo aktu grozījumiem, aizstājot domstarpību ar vienošanos, ka tiek atcelti visi normatīvie akti, kuriem nav paredzēts mērķfinansējums no valsts budžeta un kuri rada konkrētus izdevumus pašvaldību budžetos.
3. Finanšu ministrijai parakstīšanai sagatavoto protokola projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas 22.oktobra sēdē priekšlikumus:
4.1. par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu tādiem nekustamiem īpašumiem, kuriem ir viena adrese, bet kuri sastāv no vairākiem objektiem (zeme, zemes vienība, ēka, telpu grupa) un to kopējais aprēķinātais nodokļa maksājums ir mazāks par 5 latiem;
4.2. par iespējām nodrošināt finansējumu 1,5 milj. latu apmērā 2010.gada valsts budžetā Skolēnu dziesmu svētkiem.
5. Finanšu ministrijai līdz š.g. 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā apkopoto informāciju par pašvaldību 2009.gadā veiktajiem izdevumiem, to atbilstību normatīvajiem aktu prasībām, tajā skaitā likumam "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā".
6. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izstrādāt priekšlikumu attiecībā uz finansējuma novirzīšanu plānošanas reģioniem vietējās nozīmes pārvadājumu organizēšanai un saskaņoto redakciju iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2009.gada 21.oktobra plkst. 17.00, iekļaušanai 2010.gada valsts budžeta likumprojektā.
7. Ņemot vērā to, ka Saeimā nav pieņemti grozījumi likumā "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" Finanšu ministrijai 2010.gada valsts budžeta likumprojekta paskaidrojumos neiekļaut pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību