Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.25

2010.gada 5.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Dreģe

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

B.Zakevica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja

-

R.Osvalde

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts "Vienota valsts uzraudzība veterināro zāļu apritē"

TA-1497 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Briņķe, R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 6.jūlija sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1221 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iekšlietu ministres L.Mūrniece priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
3.§
Likumprojekts "Teritorijas attīstības plānošanas likums"

TA-1590 ____________________________________

(I.Urtāne, R.Vējonis, L.Eņģele, M.Gorškova, V.Stūris, L.Straujuma, A.Kušķis, J.Piešiņš, D.Staķe, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. likumprojekta 8.pantu papildināt ar uzdevumu Ministru kabinetam noteikt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministriju;
2.2. precizēt likumprojekta 13.pantu, paredzot, ka vietējās pašvaldības kompetencē ietilpst arī aizsargjoslu plāna izstrāde, apstiprināšana, koordinēšana un uzraudzība;
2.3. precizēt likumprojekta 33.panta redakciju attiecībā uz tiesībām izstrādāt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu atbilstoši sēdes laikā izteiktajiem iebildumiem;
2.4. tehniski visā likumprojekta tekstā precizēt atsauces uz likuma pantiem;
2.5. papildināt anotāciju ar atbildīgo ministriju no likuma izrietošo normatīvo aktu izstrādei;
2.6. papildināt anotāciju ar informāciju par plānotajām izmaksām un to avotiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izmaksām un likumprojekta īstenošanai kopumā;
2.6. precizēto likumprojektu un anotāciju un likumprojekta pavadošo likumprojekta paketi iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai līdz likumprojekta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atkārtoti izvērtēt, vai salīdzinājumā ar spēkā esošo regulējumu likumprojektā paredzētais jaunais teritorijas attīstības plānošanas dokumenta veidu apjoms un tā pārsūdzēšanas kārtība nesarežģīs teritorijas attīstības plānošanas procesu kopumā, un iesniegt attiecīgu izvērtējumu Ministru prezidentam un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"

TA-1614 ____________________________________

(A.Lubāns, A.Salmiņš, E.Dreimane, A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. atkārtoti izdiskutēt ar Latvijas Pašvaldību savienību noteikumu projekta 18. un 23.punktā ietverto regulējumu, un, ja nepieciešams, precizēt noteikumu projektu;
2.2. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka gadījumā, ja tiek veikti grozījumi reģionālās vietējās nozīmes maršruta tīklā un tas var prasīt papildus finansējumu, plānošanas reģioniem ir pienākums saskaņot šādu maršruta tīkla grozījumu ar attiecīgo pašvaldību;
2.3. sagatavot informāciju par maršrutu tīklā ietilpstošajiem paralēlajiem maršrutiem ar autobusiem un pa dzelzceļu, kas tiek subsidēti no valsts budžeta līdzekļiem;
2.4. izvērtēt nepieciešamību vienlaikus ar šo noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē sagatavot arī attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.676 "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība";
2.5. noteikumu projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minēto informāciju un ja nepieciešams, šī protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minēto tiesību akta projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-1784 ____________________________________

(L.Jansone, S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 6.jūlija sēdē.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 6.jūlija sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, lai precizētu deleģējumu Ministru kabinetam.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību