Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

24. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-968
TA-134 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
2.  VSS-969
TA-2897 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016.gadam"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Banka; Finanšu un kapitāla tirgus komisija   
3.  VSS-972
TA-2427 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LPS, MK, SAM, SPRK, TM, VARAM, AS"Augstspriegumu tīkli"   
Finanšu ministrija
4.  VSS-958
TA-2861 
Noteikumu projekts "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes nolikums"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
IZM, LM, LPS, MK, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
5.  VSS-966
TA-285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, MK, TM   
6.  VSS-967
TA-906 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, MK, SAM, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
7.  VSS-960
TA-2466 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 2A, Liepājā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
8.  VSS-959
TA-2737 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1. pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
9.  VSS-973
TA-2538 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza-Terehova pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
10.  VSS-974
TA-2537 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, VARAM   
11.  VSS-975
TA-3016 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LDDK, SPRK, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
12.  VSS-962
TA-2303 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, MK   
13.  VSS-963
TA-2488 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, VARAM   
14.  VSS-964
TA-2490 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, MK   
15.  VSS-965
TA-2639 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona, kas kārto reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūras, iesniedz dokumentus Patentu valdei"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, MK, VARAM   
Veselības ministrija
16.  VSS-961
TA-2716 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, LDDK, MK, TM   
Zemkopības ministrija
17.  VSS-970
TA-2300 
Noteikumu projekts "Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"   MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, MK, SAM, TM   
18.  VSS-971
TA-2764 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, MK, TM   
19.  VSS-976
TA-2327 
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2016.–2020.gadam"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
AIM, EM, FM, IZM, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība    
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments