Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
kārtējās sēdes protokols Nr.1

Rīgā 2005.gada 19.janvārī

Sēdi vada – Valdības puses vadītāja D.Staķe

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Labklājības ministre

D.Staķe

2.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

3.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

4.

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktors

G.Krusts

5.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāra padomnieks

A.Krūms

6.

Veselības ministrs

G.Bērziņš

7.

Ekonomikas ministrijas Ekonomisko programmu koordinācijas nodaļas vadītājs

I.Krupenkovs

No darba devēju puses:

1.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

2.

LDDK viceprezidents

V.Jākobsons

3.

LDDK valdes loceklis

J.Kalējs

4.

LDDK valdes loceklis

A.Suškins

5.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

6.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības juriskonsulte

I.Kalniņa

4.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

5.

Meža nozaru arodbiedrības padomnieks

E.Grandavs

Nepiedalās:

1.

Latvijas metālistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

S.Drīksna

2.

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs

J.Kalniņš

3.

LDDK viceprezidents

J.Biķis

Sēdi sāk plkst. 10.00

Uzaicinātās personas:

1.

VOAVAA  Direktora pienākumu izpildītāja

L.Akermane

2.

Finanšu ministrijas Nodaļas vadītāja vietniece

I.Artemjeva

3.

Finanšu ministrijas Nodaļas vadītāja vietniece

V.Larionova

4.

LM Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente

D.Dimdiņa

5.

VID Galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietnieks

J.Nesaule

6.

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšēdētājas vietniece

I.Rudzīte

7.

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības juriskonsulte

R.Podniece

8.

Latvijas ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienības priekšsēdētāja

D.Brūvele

9.

Latvijas slimnīcu biedrības valdes loceklis

I.Eglītis

10.

Veselības aprūpes nozares apakšpadomes sekretāre

S.Vasaraudze

11.

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Par NTSP 19.01.2005. kārtējās sēdes darba kārtības projektu

T.Tverijons izsaka priekšlikumu svītrot no darba kārtības 3.punktu un 6.punktu.

Par priekšlikumu izteicās:

T.Tverijons, P.Krīgers, E.Baldzēns, G.Bērziņš.

Par 6.punkta neiekļaušanu darba kārtībā balsošana:

Piedalās 17 NTSP pārstāvji .(M.Bičevskis ieradās pēc balsošanas)

– Par 6.punkta neiekļaušanu darba kārtībā nobalso 9 pārstāvji.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Svītrot no darba kārtības 3.punktu

Ar balsu vairākumu nolemts - svītrot no darba kārtības 6.punktu.

Apstiprināt sekojošu NTSP 2005.gada 19.janvāra kārtējās  sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 10.12.2004. ārkārtas sēdes protokolu Nr.7.

2. Par veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) ierosinātajiem jautājumiem.

3. Par Latvijā nodarbināto ārzemnieku uzskaites sistēmas izveidošanu, pilnveidojot Valsts ieņēmumu dienesta esošo datu bāzi.

4. NTSP darba grupas ziņojums par izstrādātajiem priekšlikumiem pasākumiem – darbnespējas kontrolmehānisma( ekspertīzes) uzlabošanai valstī.

5. 2005.gada NTSP sēžu grafika apstiprināšana.

1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt NTSP 10.12.2004. ārkārtas sēdes protokolu Nr.7.;

2. Jautājums

Ziņoja – Latvijas slimnīcu biedrības valdes loceklis - I.Eglītis

 • Pauda viedokli, ka ir jāmaina pašreizējā situācija, kad pakalpojumu pircējs - VOAVA - vienlaikus arī nosaka cenas, par kādu tā pakalpojumus pērk.
 • VANA ierosina, ka pakalpojumu cenas būtu jānosaka neatkarīgai vērtēšanas institūcijai un tās būtu jāpielīdzina sabiedrisko pakalpojumu cenām.
 • VANA ierosina, ka nākotnē noteikti būtu jāpaaugstina veselības aprūpes pakalpojumu cenas.

Ziņoja - VOAVAA Direktora pienākumu izpildītāja – L.Akermane

 • Informēja par esošo situāciju, ka veidojās veselības aprūpes pakalpojumu cenas.
 • informēja, ka, lai izslēgtu VOAVA iespēju pieņemt subjektīvu lēmumu par medicīnas pakalpojumu cenām, ar 2006.gadu šo pakalpojumu cenas apstiprinās Ministru kabinets.

Ziņoja - Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības juriskonsulte – R.Podniece

Informēja, ka LVSADA atbalsta LSB priekšlikumu par pilnas veselības aprūpes pakalpojuma cenas noteikšanu, bet cenas noteikšanas funkcijas nodošanu sabiedrisko pakalpojumu regulatoram uzskata par sasteigtu, jo:

 • regulatoram šīs funkcijas veikšanai ir vajadzīgi papildus budžeta līdzekļi;
 • nav sakārtota veselības aprūpes sistēma un normatīvo aktu bāze; nav veselības finansēšanas likuma; veselības organizācijas likuma; pacientu tiesību aizsardzības likuma; darba samaksas noteikumu ārstniecības personām, jo MK not. Nr.804 nedarbojas, nav ārstniecības likumā deleģējums MK noteikt darba samaksu ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem kapitālsabiedrībās;
 • nav izveidota caurskatāma darba samaksas sistēma ārstniecības personām, sākot no līdzekļu plānošanas un novirzīšanas no VOAVA līdz pakalpojumu sniedzējiem līdz valsts noteiktajām zemākajām darba algām neatkarīgi no institūcijas juridiskā statusa.

Ziņoja – Veselības ministrs – G.Bērziņš.

 • Informēja par esošo situāciju, kādai tai vajadzētu būt un, kas tiek darīts perspektīvā, lai to uzlabotu, mainītu.
 • Pauda viedokli, ka pakalpojumu cenu problēmu varēs risināt, ieviešot struktūrplānu, jo, palielinot slimnīcu noslodzi, varēs nosegt pilnu pakalpojuma cenu.
 • Atzina, ka ir svarīgi sakārtot visus stacionāru izmaksu posteņus, lai, vasarā piešķirot papildu līdzekļus mediķu algu palielināšanai, slimnīcu vadītāji tos novirzītu algām, nevis citu izdevumu segšanai.
 • Pauda uzskatu, ka nebūtu racionāli šobrīd mainīt pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību, jo medicīnā jau tā šobrīd notiek daudzas reformas. Viņš šaubījās par šādas "birokrātiskas institūcijas" lietderību.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

T.Tverijons, D.Staķe, R.Podniece, V.Jākobsons, J.Kalējs, G.Bērziņš, L.Akermane, I.Eglītis.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Izskatīt šo jautājumu 11.maija NTSP sēdē, iekļaujot lēmumu

1) atbalstīt to, ka veselības aprūpes, medicīnas pakalpojumu cenu noteikšanas mehānisms tiek pielīdzināts sabiedrisko pakalpojumu cenām un šo pakalpojumu cenai jābūt noteiktai neatkarīgas vērtēšanas institūcijas ekspertīzes rezultātā.

2) ierosina veikt labojumus normatīvajos aktos, lai veselības aprūpes

pakalpojumi tiktu pielīdzināti sabiedrisko pakalpojumu sfērai.

3. Jautājums

Ziņoja – LM Darba departamenta Darba tirgus attīstības nodaļas vecākā referente - D.Dimdiņa

 • Latvijā ir jāizveido valstī nodarbināto ārzemnieku uzskaites sistēma un tā ir nepieciešama, jo Eiropas Savienības (ES) regula nosaka, ka ES dalībvalstis vāc un apkopo informāciju par strādājošiem, kas ir citas dalībvalsts vai trešās valsts pilsoņi. Reizi gadā šī statistika ir jāiesniedz Eiropas Komisijai.
 • Nepieciešama arī tāpēc, lai analizētu situāciju Latvijā darba tirgū un kādas nozares apdraudējuma gadījumā varētu aizsargāt darba tirgu, nosakot ierobežojumus jauno ES dalībvalstu piekļuvei Latvijas darba tirgum.
 • Ierosināja uzskaites sistēmu ieviest, pilnveidojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu bāzi, nevis veidojot jaunu datu bāzi citā organizācijā. Darba devēju sniegtā informācija būtu precīza, to vēlāk varētu izmantot arī Nodarbinātības valsts aģentūra.

VID Galvenās nodokļu pārvaldes direktora vietnieks – J.Nesaule:

 • Norādīja, ka VID nevar uzņemties šādas funkcijas, jo VID kompetencē neietilpst statistikas datu apkopošana, turklāt šādā gadījumā būtu jāmaina vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

J.Nesaule, P.Krīgers, M.Bičevskis, G.Bērziņš, D.Staķe.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Nodot jautājumu atpakaļ apakšpadomē un pirms virzīšanas uz valdību saskaņot ar NTSP.

4. Jautājums

Ziņo – NTSP darba grupas vadītājs LDDK valdes loceklis– A.Suškins

Informē par darba grupas paveikto darbu, sagatavotajiem priekšlikumiem:

 • izveidot vienotu slimības lapu reģistrēšanas un uzskaites sistēmu;
 • izveidot vienotu pārejošās darba nespējas datu bāzi, lai cilvēks nevarētu vienlaikus izņemt slimības lapu gan pie ģimenes ārsta, gan pie ārsta speciālista;
 • nepieciešams stiprināt Medicīnas aprūpes un darba spēju kvalitātes kontroles inspekcijas kapacitāti, piemēram, ieviešot kontrolārstu institūciju, kas varētu pētīt, cik pamatoti tiek izsniegtas slimības lapas;
 • preventīvo pasākumu stiprināšana – labāk ieguldīt līdzekļus preventīvajos pasākumos nekā likvidēt sekas;
 • uzlabot sadarbību informācijas apmaiņā starp ārstu praksēm, uzņēmējsabiedrībām, darba devējiem, pašvaldībām un valsts inspekciju MADEKKI.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

G.Bērziņš, D.Staķe, E.Egle.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Pieņemt zināšanai NTSP darba grupas vadītāja A.Suškina ziņojumu par izstrādātajiem priekšlikumiem pasākumiem – darbnespējas kontrolmehānisma uzlabošanai valstī un nākamajā NTSP sēdē marta mēnesī iekļaut darba kārtībā šo jautājumu, lai uzklausītu gala ziņojumu ar iespējamo izdevumu aprēķiniem.

5. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

T.Tverijons, G.Bērziņš, D.Staķe, M.Bičevskis.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt šādu NTSP 2005.gada sēžu grafiku ar iespējamām korekcijām, atkarībā no apstākļiem:

 • 23.03.2005.
 • 13.04.2005 ārkārtas sēde – par minimālās darba algas paaugstināšanu 2006.gadā
 • 11.05.2005
 • 13.07.2005. (sēde, kurā savlaicīgi izskata valsts budžeta projekta veidošanās gaitu un pamatnostādnes)
 • 14.09.2005.
 • 9.11.2005.

E.Egle – ierosina veidot NTSP attīstības darba grupu, saskaņā ar 2004.gada 1.oktobrī noslēgto vienošanos, darbojoties gan reģionālās attīstības, gan vides, gan infrastruktūru jomās.

NTSP vadība – atbalsta, vispirms tas pēc pašu iniciatīvas ir jāierosina ar konkrētiem priekšlikumiem.

Sēdi slēdz plkst. 11.59

Sēdes vadītāja D.Staķe

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

P.Krīgers

LBAS priekšsēdētājs - P.Krīgers

Arodbiedrību puses vadītājs

2005.gada 27.janvāris

T.Tverijons

LDDK viceprezidents - P.Krīgers

Darba devēju puses vadītājs

2005.gada 25.janvāris

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu