Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.1

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2014.gada 17.aprīlī

 

Sanāksmi vada:

Inese Gailīte,
Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

Uzaicinātie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madara Adamane,
Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un finanšu departamenta juriskonsulte

Ilze Rozenštoka,
Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un finanšu departamenta juriskonsulte

Irina Mangule,
Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore

Katrīna Kaktiņa,
Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta
Starptautisko tiesību nodaļas vadītāja

Sandra Vīgante,
Tieslietu ministrijas
Valststiesību departamenta
Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītāja

 

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanda Vistiņa

 

-

Sanita Belrus

No Ārlietu ministrijas

-

Ilvija Birkhāne

No Civilās aviācijas aģentūras

-

Anna Čudare

No Ekonomikas ministrijas

-

Laura Ange

No Finanšu ministrijas

-

Inta Liepa

No Iekšlietu ministrijas

-

Inguna Gorbačova-Sčogole

 

-

Karina Zagoskina

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Raimonds Kārkliņš

No Kultūras ministrijas

-

Inese Duļķe

No Latvijas Bankas

-

Ludmila Uzulnika

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Ieva Feldmane

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

No Tieslietu ministrijas

-

Laila Medin

 

-

Kristīne Kuprijanova

 

-

Sandris Rāgs

 

-

Sanita Mertena

No Veselības ministrijas

-

Ieva Brūvere

No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

-

Aiga Putniņa

No Zemkopības ministrijas

-

Baiba Vecmane

 

-

Evija Stirna

 

-

Madara Puķe

No Valsts kancelejas

-

Daina Vaivare

 

-

Aldis Štāls

 

-

Viktors Sidorenkovs

 

-

Kaspars Poga

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

1.§


Par vienveidīgas prakses piemērošanu Ministru kabineta rīkojumos, atsavinot valsts nekustamos īpašumus un nosakot aprobežojumus



(M.Adamane, S.Rāgs, I.Liepa, S.Sidiki, L.Medin, L.Priedīte-Kancēviča, A.Štāls, I.Gailīte)

 

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un finanšu departamenta juriskonsultes Madaras Adamanes apkopoto informāciju un problēmas izklāstu par vienveidīgas prakses piemērošanu Ministru kabineta rīkojumos, atsavinot valsts nekustamos īpašumus un nosakot aprobežojumus.

2. Atbalstīt priekšlikumu, ka, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības atvasinātām publiskām personām (augstskolām, institūtiem, pašvaldībām), rīkojuma projektā norāda:
2.1. laika periodu, uz kādu īpašums tiek nodots (par to izdara ierakstu Zemesgrāmatā);
2.2. īpašuma izmatošanas mērķi (konkrētu Eiropas Savienības fondu projektu vai funkciju).

Īpašumu var ieķīlāt par labu Valsts kasei, ar nosacījumu, ka īpašums pēc termiņa beigām tiek nodots atpakaļ valstij tikpat labā stāvolī, kāds bija pirms tam. Ja īpašums ir bojāts, tad katru gadījumu izvērtē atsevišķi un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.
Ja īpašumu ieķīlā par labu bankai, tad nepieciešams atsevišķs Ministru kabineta rīkojums.

3. Ministrijām izvērtēt spēkā esošos rīkojumus un, nepieciešamības gadījumā, izdarīt attiecīgus grozījumus saskaņā ar 2. punktu.

4. Turpmāk, sagatavojot šāda veida rīkojumus, lūdzu ievērot Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas savstarpēji saskaņoto paraugu:

„ 1. ..... atļaut ...... ministrijai nodot bez atlīdzības ...... novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu ........ pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai (deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai).........................

2. ................ novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas) īstenošanai (pārvaldes uzdevuma veikšanai).

3. .............. novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu (iem):
3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr .............. novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu (pārvaldes uzdevuma veikšanu);
3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu Valsts kasei, lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.”

 

2.§

Par starptautisko līgumu un vienošanos projektu izstrādes vadlīnijām (Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmatas aktualizēšana)


(I.Mangule, S.Vīgante, I.Gailīte)

 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores Irinas Mangules sniegto informāciju par starptautisko līgumu un vienošanos projektu izstrādes vadlīnijām, kas būs Normatīvo aktu projektu izstrādes elektroniskās rokasgrāmatas sastāvdaļa.

2. Pievērst uzmanību vadlīnijās izklāstītajam terminu skaidrojumam, jauninājumiem un ieteikumiem par līguma veida izvēli, pievienotajiem paraugiem, piemēriem un biežāk konstatētajam kļūdām, kā arī līgumos ieteicamām frāzēm.

3. Ņemt vērā, ka pirms līguma piedāvāšanas parakstam otrai pusei, līguma projektu nepieciešams saskaņot ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju.

4. Ņemot vērā, ka Ārlietu ministrija reizi mēnesī iesniedz izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informāciju par ministru plānotajiem ārvalstu braucieniem, par līgumu sagatavošanu atbildīgajām amatpersonām ieteicams izmantot minēto informāciju un savlaicīgi plānot līgumu sagatavošanu un saskaņošanu, lai nodrošinātu atbilstošu kvalitāti.

5. Ievērot, ka saskaņā ar Valsts valodas likumu un likumu "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" līgumam jābūt tulkotam latviešu valodā, tulkojumu veic Valsts valodas centrs, kas nodrošina tulkojuma kvalitāti un terminoloģijas atbilstību latviešu valodas prasībām.

6. Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītājiem un līgumu sagatavošanā iesaistītajām amatpersonām lūdzam iepazīties ar Starptautisko līgumu un vienošanos projektu izstrādes vadlīniju projektu un līdz 2014. gada 23. maijam iesniegt elektroniski Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktorei Irinai Mangulei (irina.mangule@mfa.gov.lv) jautājumus, komentārus un priekšlikumus, kopiju nosūtot Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniecei Solveigai Līcei (solveiga.lice@mk.gov.lv).

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja
pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta juriskonsults
Viktors Sidorenkovs

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu