Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.2

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2010.gada 12.martā

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātā:

Kristīne Kuprijanova,

Tieslietu ministrijas Tiesību teorijas nodaļas vadītāja

 

 

 

1.§


Par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” (Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.170)(S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces Solveigas Līces sniegto informāciju par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” (Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.170), kas stājas spēkā 2010.gada 15.martā.

2. Minētie grozījumi paredz dokumentu iesniegšanu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdē tikai elektroniski Dokumentu aprites un kontroles sistēmā (DAUKS). Iesniegšanai sagatavotais un attiecīgi parakstītais dokumenta oriģināls tiek glabāts ministrijā. Papildinformāciju projektiem, kas ir pieejama tikai papīra formā vai bijusi iesniegta kā e-pasts, ir jāskanē un jāsaglabā, vēlams, „pdf” vai „MS Word” formātā.

3. Ņemt vērā, ka tiek ieviests jauns tiesību aktu projektu apakšveids – tehniskie projekti, kas pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tiek saskaņoti saīsinātā termiņā – nedēļas laikā, pēc noklusējuma principa (arī sistēmā DAUKS nekādas atzīmes netiek izdarītas), t.i., ja saskaņojumam paredzētājā laikā par izsludināto tehnisko projektu citas ministrijas vai institūcijas nav sniegušas atzinumu vai informējušas, ka atzinums būs, attiecīgais izsludinātais tehniskais projekts ir saskaņots bez iebildumiem.

4. Pieņemt zināšanai, ka likumprojektus un to anotācijas Valsts kancelejas amatpersonas noformēs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē un sēdes laikā ministrs parakstīs pieņemto likumprojektu un tā anotāciju iesniegšanai Saeimai.

5. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabineta lietas, pavadvēstulē jānorāda laiks, kad projekts nosūtīts saskaņošanai. Savukārt, ja projekts nav Ministru kabineta lieta, rindas, kas apraksta Ministru kabineta lietas iesniegšanu, pavadvēstulē vispār nav jāiekļauj.

6. Valsts kancelejas Juridiskais departaments, formējot tiesību akta projektus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, turpmāk saskaņos tos ar ministrijām galvenokārt pa e-pastu nevis pa faksu, kā bija līdz šim. E-pasts tiks sūtīts par projektu atbildīgajai amatpersonai. Lūgums amatpersonām nodrošināt informatīvu saikni, piemēram, prombūtnes gadījumā paziņot par prombūtnes ilgumu un norādīt amatpersonu, kas aizvieto (e-pasta automātiskais paziņojums).

7. Turpmāk tiks veikti arī Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēžu slēgtās daļas audioieraksti, ar kuriem ir iespējams iepazīties, iesniedzot Valsts kancelejā pieteikumu rakstveidā pa e-pastu. Ierobežotas pieejamības informācijas nosacījumi attiecas arī uz piekļuvi audioierakstiem. Audioieraksti netiek veikti par valsts noslēpuma objektiem.

8. Attiecībā uz uzdevu izpildes kontroli izdarīti divi grozījumi.

Likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu kontrolē (Kārtības ruļļa 236.punkts) nepieciešams nodrošināt, ka likumam stājoties spēkā, arī uz tā pamata izdodamiem Ministru kabineta noteikumiem jāstājas spēkā (skat. juridisko dienestu vadītāju 2010.gada 15.janvāra sanāksmes protokolu Nr.1). Ieteikums iesniegt likumprojektā paredzētos noteikumu projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, kad likumprojekts Saeimā izskatīts otrajā lasījumā. Kad likumprojektu izskata 3.lasījumā – noteikumu projektu izskata Ministru kabineta sēdē. Ministru prezidenta rezolūcijas par noteikumu projekta iesniegšanu noteiktā kārtībā Ministru kabinetā izpildes termiņš tiks noteikts 14 dienas, ja likumā nebūs paredzēts pārejas noteikums normatīvā akta atliktai izdošanai. Ministrijas amatpersonas ir atbildīgas par saskaņotu un savlaicīgu likumprojektu un noteikumu projektu izstrādi un virzību, nodrošinot to ar dalību Saeimas komisijas sēdēs un sekojot Saeimas deputātu priekšlikumiem par likumprojektu saturu.

Atbildēm uz vēstulēm kontroles termiņu iespējams noteikt 1 mēnesi kā tas paredzēts Iesniegumu likumā (Kārtības ruļļa 227.punkts).

9. Sagatavojot Satversmes tiesā iesniedzamos dokumentus Valsts kancelejai ir koordinatora loma. Valsts kancelejas Juridiskais departaments izvērtē atbildīgo ministriju elektroniski iesniegto atbildes projektu, apkopo iesniegto informāciju, kā arī papildina ar juridisko argumentāciju. Atbildīgā ministrija atbildes raksta gala variantu iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Pārstāvību Satversmes tiesā nodrošina atbildīgā ministrija un Valsts kanceleja.

10. Attīstības plānošanas dokumentus neizskata steidzamības kārtā kā Ministru kabineta lietu. Dokumenti tiek publicēti un aktualizēti Valsts kancelejas mājas lapā datu bāzē POLSIS.

11. Ņemt vērā, ka sagatavojot informatīvo ziņojumu, kas paredz turpmāku rīcību, neiekļauj konceptuālus jautājums.

12. Ievērot, ka Ministru kabineta sēdes protokollēmumiem un informatīvajiem ziņojumiem nav nepieciešama anotācija, bet gadījumā, ja Ministru kabineta protokollēmuma paskaidrojošā daļa ir apjomīga, tad ieteicams sagatavot anotāciju.2


Par normatīvo aktu projektu sagatavošanu un virzību izskatīšanai Ministru kabinetā


(K.Kuprijanova, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Tiesību teorijas nodaļas vadītājas Kristīne Kuprijanovas sniegto informāciju un prezentāciju par normatīvo aktu projektu sagatavošanu un virzību izskatīšanai Ministru kabinetā.

2. Ievērot, ka 2010.gada 2.martā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (spēkā no 2010.gada 6.marta), kas nosaka, ka redakcionālus precizējumus sagatavo vienlaikus ar normatīvā akta grozījumiem pēc būtības. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra sēdes protokollēmumu redakcionālus grozījumus normatīvā akta tekstā virza izskatīšanai Ministru kabinetā pēc iespējas vienlaicīgi ar citiem būtiskiem grozījumiem un ar tās ministrijas starpniecību, kura atbildīga par attiecīgo jomu, vēlams, ne biežāk kā divas reizes gadā.

3. Ņemot vērā, ka periodiskais izdevums "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs" no 2010.gada 1.janvāra vairs netiek izdots, pēc 2010.gada 1.janvāra sagatavotajiem likumprojektiem, ja tie paredz grozīt likumu, kas pieņemts pēc 2010.gada 1.janvāra, ievaddaļā raksta atsauci tikai uz publikācijām oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likumprojektos, kas paredz grozīt likumus, kas pieņemti līdz 2010.gada 1.janvārim, ievaddaļā saglabājas atsauce uz periodisko izdevumu „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

4. Pievērst uzmanību, ka virzot normatīvā akta projektu saskaņošanai kā Ministru kabineta lietu, noteikti nepieciešams pavadvēstulē norādīt steidzamības pamatojumu, pretējā gadījumā Tieslietu ministrijai dokumentu ir tiesības izvērtēt parastā kārtībā, kā arī pavadvēstulē jānorāda atzinuma sniegšanas termiņš, tas nedrīkst būt īsāks par 3 darbdienām no projekta nosūtīšanas dienas (MK kārtības ruļļa 119.punkts).

Nosūtot dokumentus elektroniskai saskaņošanai pa e-pastu, tos sūta uz ministriju oficiālajām e-pasta adresēm.

5. Pievērst lielāku uzmanību tiesību aktu projekta anotācijas I sadaļas saturam, lai būtu skaidri izklāstīts tiesību akta projekta mērķis, kā arī priekšlikums ministriju juridiskajiem dienestiem sniegt atbalstu un konsultācijas tiesību aktu projektu izstrādātājiem par juridiskās tehnikas jautājumiem.

6. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijā darbojas vairākas pastāvīgās darba grupas, kas piedāvā sniegt atbalstu ministrijām tiesību jomas jautājumu risināšanā.

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece
Solveiga Līce

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu