Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.2

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 2

2014. gada 23. oktobrī

 

Sanāksmi vada:

Inese Gailīte,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

Uzaicinātie:

 

Sanita Pēkale,
Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanda Vistiņa

No Ārlietu ministrijas

-

Ilvija Birkhāne

No Civilās aviācijas aģentūras

-

Anna Čudare

No Ekonomikas ministrijas

-

Laura Ange

No Finanšu ministrijas

-

Dana Aleksandrova

No Iekšlietu ministrijas

-

Karina Zagoskina

 

-

Mārtiņš Rāzna

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Raimonds Kārkliņš

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Daiga Dambīte

No Kultūras ministrijas

-

Inese Duļķe

No Labklājības ministrijas

-

Edgars Korčagins

 

-

Kristīne Krūmiņa

No Latvijas Bankas

-

Ludmila Uzulnika

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

No Tieslietu ministrijas

-

Sandra Vīgante

 

-

Kristīne Kuprijanova

 

-

Sanita Mertena

No Valsts administrācijas skolas

-

Kristīne Mackeviča

No Veselības ministrijas

-

Anita Jurševica

No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

-

Olga Paipala

No Zemkopības ministrijas

-

Gunita Aizstrauta

No Valsts kancelejas

-

Jolanta Liepa

 

-

Aleksandra Kosjaka

 

-

Aija Šurna

 

-

Sandra Rocēna

 

-

Aiga Ābele

 

-

Andris Vītols

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 

1.§

Par konsultatīvo un koordinējošo padomju nolikumos
iekļaujamo informāciju


(S. Rocēna, K. Kuprijanova, G. Aizstrauta, I. Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes Sandras Rocēnas sniegto informāciju un atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu, ka konsultatīvās un koordinējošās padomes nolikumā nosaka tikai padomes:

- funkcijas;
- uzdevumus;
- tiesības;
- sastāvu;
- struktūru;
- vispārīgus lēmumu pieņemšanas principus;
- vai padomes sēdes ir atklātas vai slēgtas.

2. Padomes nolikumā neiekļaut detalizētu informāciju par padomes darba organizēšanu, termiņiem un amatpersonu pienākumiem – par to padomes locekļi savstarpēji vienojas ar ierakstu padomes sēdes protokolā.

3. Atbalstīt, ka jau pieņemtie un spēkā esošie padomes nolikumi nav jāgroza, lai tos precizētu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajam.


 2.§

Par labojumu veikšanu Ministru kabinetā apstiprinātā, bet neparakstītā starptautiskā līgumā


(S. Pēkale, I. Birkhāne, S. Vīgante, G. Aizstrauta, L. Ange I. Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores Sanitas Pēkales un Tieslietu ministrijas Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītājas Sandras Vīgantes sniegto informāciju par labojumu veikšanu Ministru kabinetā apstiprinātā, bet neparakstītā starptautiskā līgumā.

2. Atbalstīt priekšlikumu, ka nepieciešamības gadījumā, ja līgumslēdzējas puses par to ir vienojušās, pirms starptautiskā līguma, kas apstiprināts Ministru kabinetā, parakstīšanas, atbildīgā ministrija var veikt tajā redakcionālus (gramatiskus) labojumus. Šādi labojumi pirms līguma parakstīšanas ir jāsaskaņo ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju. Šajā gadījumā starptautisko līgumu nav nepieciešams atkārtoti apstiprināt Ministru kabinetā. Pēc līguma parakstīšanas atbildīgā ministrija, informējot par veiktajiem labojumiem, līguma oriģinālu un elektronisko kopiju nosūta Ārlietu ministrijai. Ja līgums ir ratificējams Saeimā, elektronisko kopiju nosūta arī Valsts kancelejai.

3. Ja labojums vai papildinājums rada izmaiņas starptautiskā līguma saturā pēc būtības, atbildīgā ministrija precizēto starptautiskā līguma tekstu atkārtoti saskaņo vismaz ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniedz to izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā.

4. Ārlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai un Valsts kancelejai vienoties par minētā jautājuma redakciju un iekļaut to Juridiskās tehnikas rokasgrāmatas projektā.

 
3.§

Par starptautisko līgumu tulkojumiem


(S. Vīgante, I. Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītājas Sandras Vīgantes izteikto lūgumu, ministrijām aktualizēt informāciju par starptautiskajiem līgumiem, kas latviešu valodā nav publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis, un iesniegt to latviešu valodas redakcijas publicēšanai oficiālajā izdevumā, kā arī, ja starptautiskie līgumi nav tulkoti latviešu valodā, nodrošināt to tulkojumu (nepieciešamības gadījumā izmantojot Valsts valodas centra pakalpojumus) un publicēšanu oficiālajā izdevumā un nosūtīt minēto informāciju Ārlietu ministrijai.

4.§

Par nākamo valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmi


(I. Gailīte)

Nākamo sanāksmi sasaukt 2014. gada 27. novembrī.

Izskatīt jautājumus:
· Par aktualizēto Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmatu;
· Par atsaucēm tiesību aktu projektos uz nesaistošiem starptautiskiem dokumentiem;
· Par informatīvā ziņojuma sagatavošanas mērķi un būtību.


Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
juriskonsulte Sandra Rocēna

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu