Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Atbildīgā iestāde
Valsts kancelejas projekti
Projektu sasniegumi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

print Nosūtīt
print Drukāt

  

Eiropas Sociālā fonda
2007.–2013.gada 1.darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”
1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika”
1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”
projekts „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana”
(Vienošanās Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001/01)

Projekta mērķis: mazināt administratīvos šķēršļus uzņēmējiem, iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, veicinot administratīvo procedūru vienkāršošanu, kā arī paaugstinot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Attīstīt publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku (t.sk. arī pašvaldību līmeņa) izpratni par administratīvā sloga problemātiku, kā arī sekmēt pārvaldes darbinieku praktiskās zināšanas par to, kā samazināt administratīvo slogu un vienkāršot administratīvās procedūras.

Projekta īstenošanas ilgums: 2009.gada 1.februāris – 2015.gada 30.jūnijs (77 mēneši).

Projekta budžets: 1 512 146,99 EUR, no kuriem Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 1 285 324,94 EUR, bet valsts budžeta finansējums ir 15% jeb 226 822,05 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes:
1. Pētījumi par potenciāli būtiskākajām administratīvo slogu saturošajām jomām (skatīt sadaļā „Administratīvā sloga pētījumi”)
2. Pētījumi - administratīvā sloga ‘mērījumi’ iepriekš identificētajās prioritārajās jomās (skatīt sadaļā „Administratīvā sloga pētījumi”)
3. Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi (skatīt sadaļā „Administratīvā sloga pētījumi”)
4. Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējumi (skatīt sadaļā „Administratīvā sloga pētījumi”)
5. Metodisko rokasgrāmatu izstrāde, iespiešana un pavairošana (skatīt sadaļā „Metodiskās rokasgrāmatas un apmācības”)
6. Darba semināri, ekspertu paneļi un ikgadējās konferences (skatīt sadaļā „Projekta informācijas un publicitātes pasākumi”)
7. Ikgadēju pasākumu plānu izveide administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai iedzīvotājiem un uzņēmējiem (skatīt sadaļā „Administratīvā sloga samazināšanas plāni”)
8. Informācijas un publicitātes pasākumi (skatīt sadaļā „Projekta informācijas un publicitātes pasākumi”)
9. Projekta administrēšana

Plānotie rezultāti: īstenojot projektā paredzētās aktivitātes – regulējuma analīzes veikšanu, identificējot no regulējuma izrietošo administratīvo slogu un izstrādājot priekšlikumus par konkrētām rīcībām un nepieciešamajiem grozījumiem regulējumā nolūkā samazināt administratīvo slogu, tāpat kā sekmējot pārvaldes ierēdņu zināšanas par administratīvā sloga problemātiku un izstrādājot metodiskās rokasgrāmatas administratīvā sloga izvērtēšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai, rezultātā tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide, vienkāršotas administratīvās procedūras un mazināts administratīvais slogs gan saimnieciskās darbības veicējiem, gan iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām.

Projekta mērķa grupas: iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas, valsts pārvaldes iestādes, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes.

Kontaktinformācija:
Zane Fridrihsberga, Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante – projekta vadītāja
Tālr.: 67082974, e-pasts: Zane.Fridrihsberga@mk.gov.lv

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu