Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  26.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 30.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1874  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojumā Nr.584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai""   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-594
TA-1978 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.896 "Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-624
TA-1979 
Noteikumu projekts "Noteikumi par bijušajiem zemessargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apjomu un samaksas kārtību"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-23
TA-1890 
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-466
TA-2165 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-532
TA-1690 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-651
TA-1977 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1922  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.novembra rīkojumā Nr.555 "Par Koncepciju par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1976  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 22.novembra rīkojumā Nr.675 "Par Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbības koncepciju""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-284
TA-1987 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.976 "Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni""  Iekšlietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2140  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 68.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-502
TA-1853 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-232
TA-2117 
Noteikumu projekts "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-457
TA-1788 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-146
TA-1763 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-646
TA-1991 
Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas nolikums"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1914  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2193  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-268
TA-1972 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-724
TA-2067 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-628
TA-1863 
Noteikumu projekts "Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-653
TA-2124 
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-57
TA-2199 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2201  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2203  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-776
TA-2204 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-30
TA-2213 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Būvju Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā būvnoteikumi"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Strautiņa O.Bogdanova  Izskatīts MK un atlikts 
1.28.  VSS-10
TA-2149 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Strautiņa O.Bogdanova  Izskatīts MK un atlikts 
1.29.  TA-2210  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2215  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2217  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 1.kārtas projekta priekšlikuma "Salu tilta kompleksa rekonstrukcija" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1698
TA-969 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2207  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2206  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-621
TA-2050 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  I.Bubuce V.Upeniece T.Kolīte   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1998  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa A.Stirna S.Zvidriņa   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1999  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa A.Stirna S.Zvidriņa   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-783
TA-1944 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Pārresoru koordinācijas centrs  E.Rinkēvičs R.Vējonis D.Melbārde  I.Skujiņa J.Citskovskis A.Stirna S.Zvidriņa   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2001  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo un aktualizē mandātus un nodrošina to izpildi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa A.Stirna S.Zvidriņa   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2003  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra instrukcijā Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa A.Stirna S.Zvidriņa   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-514
TA-2139 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs A.Timofejeva K.Martin  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-118
TA-868 
(saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  VSS-764
TA-2174 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  D.Mūrmane-Umbraško I.Adoviča   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-389
TA-1860 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-627
TA-1861 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-595
TA-2205 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa A.Siliņš   Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-2129
TA-703 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs I.Oša A.Bērziņš Z.Brunavs J.Butkevičs M.Jurēvičs J.Klisments I.Olafsone   Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  VSS-288
TA-2214 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša A.Bērziņš Z.Brunavs U.Svilpe J.Klisments J.Lange  Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  TA-2219  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2218  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2221  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" piešķiršanas kārtība"   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-2242  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Attīstības finanšu institūcijas likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa E.Kūkoja A.Dravniece   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-715
TA-2150 
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  E.Pole I.Birzniece P.Liniņš I.Šure A.Strateičuks J.Butkevičs P.Apinis S.Līviņa L.Cipule M.Jansone P.Leiškalns O.Kokāne E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-513  (iekļauts papildus) Koncepcijas projekts "Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa koncepcija"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  E.Vērpe L.Šulca   Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-513  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Kultūras ministrija  D.Melbārde  E.Vērpe L.Šulca   Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  VSS-573
TA-1919 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par iespēju Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) iesniegt iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai elektroniski"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-763  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par riska faktoriem un prioritāriem pasākumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanā (2012.gada aprīlis–2014.gada aprīlis)"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2177  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2231  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka I.Knoka G.Pužule A.Priede S.Kārkliņa-Ādmine K.Briškens A.Maldups V.Trēziņš Ģ.Verners   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-2097
TA-2230 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Knoka A.Maldups V.Trēziņš Ģ.Verners   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-2007
TA-2225 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1048 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka A.Maldups V.Trēziņš Ģ.Verners   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-279
TA-2226 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Muitas procedūras-tranzīts-piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka A.Maldups V.Trēziņš Ģ.Verners   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2224  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka G.Pužule B.Šmite-Roķe  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  VSS-2008
TA-2238 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""  Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-2243  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par palīdzības sniegšanas nepieciešamību Ukrainas krīzes laikā cietušajām personām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-484  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu")  Tiesībsargs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2246  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš A.Ozols I.Beināre   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-584
TA-2069 
(iekļauts papildus) (skatīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  R.Osis D.Arāja I.Sinka I.Rasa E.Kalniņa S.Poče I.Laine I.Ielīte S.Vēliņa E.Jurševics   Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2232  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi 2014.gada 2.-3.oktobrī  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2247  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2014.gada 5.-6.oktobra neformālajā Eiropas Savienības enerģētikas un apvienotajā enerģētikas un vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Timofejeva O.Bogdanova   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2244  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0354   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2202  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par darba grupas, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2014.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.252 "Par darba grupu", priekšlikumiem tālākai rīcībai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  M.Lazdovskis K.Lore A.Maldups V.Trēziņš Ģ.Verners   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2216  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Pasts" dividendēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-2141  Rīkojuma projekts "Par darba grupu"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2236  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2253  .  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-2250  .  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
9.5.  2015-301-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Čalovskis pret Latviju"     E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

9.6.  2015-60-k,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu