Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 22.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 18.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 22.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Dažādi jautājumi
0.1.    Par Ministru kabineta Zaļās zāles remontu    V.Dombrovskis     
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-85
TA-594 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-86
TA-595 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.538 "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-110
TA-596 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-108
TA-597 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumu Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-589  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  V.Jupatovs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1157
TA-283 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  D.Giluce  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-502  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) vai valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) ārvalstīs starptautiskā organizācijā vai tās dalībvalsts institūcijā ārvalstīs, kā arī attiecīgās atlīdzības piešķiršanas kārtība un nosacījumi"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1566
TA-100 
(atbalstīts MKK) (2010.) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā"  Ekonomikas ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1565
TA-825 
(atbalstīts MKK) (2010.) Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Ērgļu arodvidusskola", Ērgļu pagastā Ērgļu novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-46
TA-478 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1216 "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-45
TA-479 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1152 "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-536  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1247
TA-93 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Sudārs   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-634  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-651  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1457
TA-316 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-68
TA-415 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.288 "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-262  Par Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 19.§) "Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 27.§) "Par Pasākumu plāna projektu nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam" izpildi" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1406
TA-368 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-673  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-630  Rīkojuma projekts "Par O.Āboliņu"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  O.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-554  Rīkojuma projekts "Par G.Viziņa atbrīvošanu no Autotransporta inspekcijas vadītāja amata"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1403
TA-480 
Pasta politikas pamatnostādņu projekts 2011.-2017.gadam  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-1139
TA-3529 
(atbalstīts VSS) (2010.) Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma izstrādāšanas nepieciešamību zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskā regulējuma trūkumu novēršanai Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr.2008-47-01 kontekstā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  R.Fišers Z.Medne I.Gratovska  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-563  Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu 2010.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  R.Fišers A.Zitcere A.Kaņējevs   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  SAN-398
 
Jautājums svītrots  Latvijas Republikas Tiesībsargs  A.Vilks     
6.2.  VSS-60
TA-492 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasības kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"   Ekonomikas ministrija  A.Vilks  I.Apsīte L.Duntava B.Vītoliņa V.Gurtlavs D.Sīmanis G.Ševšeļeva M.Ruķers A.Babāne D.Spunde A.Hoteloviča I.Kazāka  Izskatīts MK un atlikts 
6.3.  TA-642  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Vilks  I.Apsīte L.Duntava B.Vītoliņa V.Gurtlavs D.Sīmanis G.Ševšeļeva M.Ruķers A.Babāne D.Spunde A.Hoteloviča I.Kazāka  Izskatīts MK un atlikts 
6.4.  TA-724  Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 13.punkta izpildi (par veselības sistēmas reformu)  Veselības ministrija  L.Mūrniece  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  VSS-1480
TA-567 
Informatīvais ziņojums "Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  R.Lerhe  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-227
TA-684 
(jautājums tiks skatīts T sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.692 "Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-695  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK un atlikts 
7.4.  VSS-151
TA-687 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-693  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr. 521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-700  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  VSS-72
TA-640 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par prasību Eiropas Komisijai saturu un iesniegšanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Tiknuss   Izskatīts MK sēdē 
7.8.  VSS-41
TA-688 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-707  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.456 "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  I.Pāže  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-730  Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-739  Par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  M.Kazakovs  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
8.1.  TA-719  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam""  Labklājības ministrija  U.Augulis     
8.2.  TA-721  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis     
8.3.  TA-722  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  U.Augulis     
8.4.  TA-716  Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste S.Birne T.Trenko   Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-718  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""   Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste S.Birne T.Trenko   Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-717  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""   Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Robežniece S.Āmare-Pilka   Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-736  Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Eiduks   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
9.1.  TA-729  Informatīvais ziņojums par 2011.gada 27. un 28.marta Eiropas Savienības kultūras ministru neformālo sanāksmi  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  L.Pavļuta A.Zubača   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-735  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 2011.gada 24.-26.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
X. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
10.1.  TA-691  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" projektu   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-692  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0258" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-712  Latvijas Nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) piekto Sagatavošanas komisijas sesiju 2011.gada 3.aprīlī un pirmo IRENA Asamblejas sesiju 2011.gada 4.-5.aprīlī"   Ekonomikas ministrija  A.Vilks  J.Pūce D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
10.4.  TA-731  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropadomes 2011.gada 24.-25.marta sanāksmei   Ārlietu ministrija  R.Vējonis  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
11.1.  TA-2540  (2010.) Informatīvais ziņojums "Par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta diasporas un citām organizācijām 2004.–2008.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu īstenotajos projektos un tā kontroli 2009.–2010.gadā"  Tieslietu ministrija  A.Pabriks  I.Skujiņa  Izskatīts MK un atlikts 
11.2.  TA-677  Noteikumu projekts "Par grozījumiem Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes Aizsardzības ministra saprašanās memorandā par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
11.3.  TA-737  Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada budžeta fiskālās konsolidācijas un Māstrihtas kritēriju izpildei nepieciešamo lēmumu pieņemšanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins E.Dzalbe I.Stepanova L.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
12.1.  2011-56-s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2010.gadā"    A.Pabriks  J.Kažociņš A.Freimanis I.Indāns   
12.2.  2011-68-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dementjeva pret Latviju"    R.Vējonis  I.Reine   
12.3.  2011-69-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Stroganovs pret Latviju"    R.Vējonis  I.Reine   
12.4.  2011-70-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Apinis pret Latviju"    R.Vējonis  I.Reine   
12.5.  2011-80-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Avotiņš pret Kipru un Latviju"    R.Vējonis  I.Reine   
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
13.1.  TA-3278  Par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Ūbelis R.Fišers A.Zitcere D.Berkolde R.Paņko J.Ļebedeva A.Dravniece M.Krūtainis I.Jansons J.Krieviņš    
Skatīt protokolu