Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 13.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 17.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-271  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1087
TA-273 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-264  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-3067  Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 119.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1140
TA-262 
Rīkojuma projekts "Par Rankas Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-225  Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 92.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-279  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-278  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra rīkojumā Nr.461 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-275  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-253  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone I.Šure P.Liniņš M.Dzelzkalēja M.Trons E.Ruža A.Lillais  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-295  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība piena nozarē"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-296  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-297  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-282  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  G.Belēvičs  D.Mūrmane-Umbraško A.Mežsarga R.Osis   Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-287  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.262 "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā""   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-293  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-319  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-231  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)) nomas maksas, uzturēšanas, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai pēc būvniecības pabeigšanas"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  Ē.Ivanovs G.Trupovnieks M.Trautmanis V.Silkane-Brača I.Bērziņa G.Kosojs I.Stepanova  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-294  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.– 2020.gada plānošanas periodā"  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Eberhards S.Ozola L.Barbara D.Rancāne I.Raboviča   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-290  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa K.Karolis I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-288  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-665
TA-2853 
(atbalstīts MKK) Plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas plāns laika periodam līdz 2016.gadam"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-598
TA-2357 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-877
TA-131 
Plāna projekts "Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola L.Meņģelsone   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-263  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par apbalvojuma – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmes Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai – izveidošanu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Piebalga  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1769  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls A.Lapiņš A.Stirna M.Junga   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-205  (skatīts MK) Atbildes vēstules projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  A.Matīss  I.Dzenīte E.Zarakovskis J.Endziņš Ē.Bandenieks E.Fernāts I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-298  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta nacionālās izpētes progresu un kopīga Baltijas valstu pieteikuma gatavošanu iesniegšanai "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" pirmajam uzsaukumam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča A.Driksna K.Vingris M.Riekstiņš K.Briškens   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-270  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  D.Kundrāte  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-110  Informatīvais ziņojums "Par valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācībām KRISTAPS 2014"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Mačis   Izskatīts MK sēdē 
7.3.    Dienesta vajadzībām         

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2015-46-k,    E.Rinkēvičs      

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2015-52-k,    E.Rinkēvičs      

Izskatīts MK sēdē

7.6.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Jautājuma izskatīšana atlikta

Skatīt protokolu