Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 7.jūlija sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.13.00

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 2.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 7.jūlijā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-515
TA-1157 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.953 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-596
TA-1284 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zāles" Sējas novadā pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-597
TA-1303 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Plūdoņi" Ādažu novadā pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-305
TA-1144 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-306
TA-1145 
Rīkojuma projekts "Par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatu, kādu var ieņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki, kuri nav ierēdņi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-567
TA-1233 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-668
TA-1234 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-231
TA-1327 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-334
TA-1242 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.februāra rīkojumā Nr.66 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-9
TA-1105 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-641
TA-216 
(skatīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo ēku (būvju) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-240
TA-1029 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1348  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-44
TA-940 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-549
TA-1180 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.435 "Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasībām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-598
TA-1353 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1121
TA-1224 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-137
TA-1097 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-138
TA-1098 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-964
TA-932 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1059
TA-817 
Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī šo izmaksu segšanā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1275  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-328
TA-1208 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1138  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" projekta "Expo Milano 2015" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-81
TA-1302 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1368  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1280  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2014.gadu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1317  Rīkojuma projekts "Par Jāni Kārkliņu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1318  Rīkojuma projekts "Par Jāni Sārtu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1306  Rīkojuma projekts "Par Jāņa Garisona pārcelšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1354  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  A.Kiopa I.Senņikova  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-144
TA-1326 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis  M.Adamane I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-270
TA-1290 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1308  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2014.gadu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  V.Kononovs I.Liepa I.Strautmane   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1360  (jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Zaļajā zālē) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga" peļņas daļu par 2014.gadu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Liepiņš I.Liepa I.Strautmane B.Bebre  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1362  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2014.gadu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lukstiņš I.Paeglītis J.Golubevs I.Liepa I.Strautmane   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-249
TA-1141 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  K.Cinkus  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1310  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par publiskā finansējuma izmantošanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo finanšu instrumentu ietvaros"   Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
4.1.  TA-1405  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2015.gada 9.-10.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  U.Augulis  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1409  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 13.jūlija sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1271  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projektu "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs I.Pētersone-Godmane   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1277  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK un atlikts 
6.3.  TA-1278  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1374  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1385  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  2015-206-ss, 270-ss,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts aizsardzības plānā"     R.Vējonis  J.Garisons   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2015-263-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) .    R.Vējonis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu