Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 5.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 27.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 5.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 25.jūnija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-358, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2009-VSS-359, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.septembra rīkojumā Nr.695 "Par Nacionālo bruņoto spēku vienību izvietojumu miera laikam""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-360
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.446 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2009-VSS-361, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2009-VSS-388, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.7.  2009-VSS-389, MK sēdes protokollēmuma projekts  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 50.§) "Par Audžuģimeņu koncepcijā noteiktā pasākuma – nodrošināt pabalsta izmaksu bērnu uzturam audžuģimenē no valsts budžeta 32 latu apmērā mēnesī – izpildes iespējām" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.8.  2009-VSS-367, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2009-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2009-VSS-378, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.jūnija rīkojumā Nr.471 "Par Grāmatvedības padomes sastāvu""  Finanšu ministrija       
1.11.  2009-VSS-379, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""  Finanšu ministrija       
1.12.  2009-VSS-380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.215 "Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija       
1.13.  2009-VSS-381, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.678 "Noteikumi par valsts proves uzraudzības īstenošanas valsts nodevu""  Finanšu ministrija       
1.14.  2009-VSS-382, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""  Finanšu ministrija       
1.15.  2009-VSS-383, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta""  Finanšu ministrija       
1.16.  2009-VSS-369, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2009-VSS-370, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būves Ludzā, Stacijas ielā 46, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2009-VSS-372, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2009-VSS-373, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.477 "Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.21.  VSS-374
 
Informatīvais ziņojums par 2008.gadā veiktajiem pasākumiem un darbībām civilajā aizsardzībā  Iekšlietu ministrija       
1.22.  VSS-375
 
Informatīvais ziņojums par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2009-VSS-384, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi""  Kultūras ministrija       
1.24.  2009-VSS-385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, zinātnē un sportā"  Kultūras ministrija       
1.25.  VSS-348
 
Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" atklāta konkursa nolikums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.26.  2009-VSS-349, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nacionālā atbildīgā iestāde publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmās 2007.–2013.gadā apstiprinātajiem projektiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.27.  2009-VSS-364, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2009-VSS-365, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2009-VSS-366, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2009-VSS-362, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumos Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums""  Veselības ministrija       
1.31.  2009-VSS-363, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"  Veselības ministrija       
1.32.  2009-VSS-350, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija       
1.33.  2009-VSS-351, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju""  Vides ministrija       
1.34.  2009-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "No bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtība un uz šā iepakojuma un šiem galda traukiem un piederumiem norādāmā informācija (marķējums) par materiālu veidu"  Vides ministrija       
1.35.  2009-VSS-353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām""  Vides ministrija       
1.36.  2009-VSS-354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.283 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām""  Vides ministrija       
1.37.  2009-VSS-355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību""  Vides ministrija       
1.38.  2009-VSS-356, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Vides ministrija       
1.39.  2009-VSS-376, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.40.  VSS-377
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija       
1.41.  VSS-387
 
Informatīvāis ziņojums par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra protokollēmumā (prot.Nr.93 56.§) doto uzdevumu izpildi  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts       
1.42.  VSS-386
 
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās aprpropriācijas piešķiršanas, izlietošanas un tās uzraudzības kārtība"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.43.  2009-VSS-390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2009-VSS-1488, SAN-812, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-1380
 
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes kompleksā   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1383
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumā Nr.386 "Par Civilmilitārās sadarbības sistēmas attīstības pamatnostādnēm 2007.–2010.gadam""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1251
 
Informatīvais ziņojums par Rīgas akustiskās koncertzāles būvniecības projekta īstenošanas gaitu 2007.gadā   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1358
 
Informatīvais ziņojums par nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta Kohēzijas fonda projektiem "E22 posms Tīnūži–Koknese" un "E22 posms Ludza–Terehova"   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1361
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""   Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1990
TA-391 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  L.Rieksta-Riekstiņa (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija)  I.Celmiņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1427
TA-114 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides ministrija  R.Vesere (Vides ministrija)  S.Sniķere  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1476
TA-3786 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""   Vides ministrija  D.Vilkaste (Vides ministrija)  V.Buša  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-544  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Informācija par Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma "Protokollēmuma projekts "Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā"" (prot. Nr.94 65.§) izpildi    A.Antonovs (Finanšu ministrija)     
4.3.  TA-670  Informatīvais ziņojums par koncepcijas "Par vienotas apdrošināšanas sistēmas ieviešanas iespējām valsts pārvaldes institūcijās" izstrādes gaitu   Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu