Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 17.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 11.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 17.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.jūnija noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-270, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-271, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.56 "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-272, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-273, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2011-VSS-274, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2011-VSS-256, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Finanšu uzskaites centralizācijas izvērtējums nozaru ministrijās un to padotības iestādēs, kā arī centrālajās valsts iestādēs"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"   Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.370 "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.12.  2011-VSS-259, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cīrulīši, Kalnienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2011-VSS-266, Likumprojekts  Likumprojekts "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums"  Finanšu ministrija       
1.14.  2011-VSS-262, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2011-VSS-263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2011-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.18.  2011-VSS-276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju eksaminācijas inspektoriem"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2011-VSS-265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.473 "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2011-VSS-264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""  Veselības ministrija       
1.21.  2011-VSS-279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""  Veselības ministrija       
1.22.  2011-VSS-280, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.23.  2011-VSS-277, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-278
 
Rīcības plāna projekts "Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas un uzraudzības Rīcības plānu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2011-VSS-275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-818
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JK Energy” lūgumu atļaut veikt vēja elektrostacijas būvniecības priekšprojekta izstrādi ar iespēju nākotnē veikt projekta īstenošanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1054
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2011-VSS-1064, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.4.  2011-VSS-1063, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Privātu arhīvu akreditācijas kārtība"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.5.  2011-VSS-1065, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku izved nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautu dokumentu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.6.  VSS-1047
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  2011-VSS-1048, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  VSS-1043
 
Noteikumu projekts "Par vienošanos starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un Indijas Republikas Veselības un ģimenes labklājības ministriju par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  2011-VSS-502, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.10.  VSS-1108
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001 finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-77
TA-516 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  I.Baranovska (Labklājības ministrija)  J.Muižniece  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1505
TA-528 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  J.Eiduks (Satiksmes ministrija)  M.Liniņš  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Dažādi         
Skatīt protokolu