Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 29.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 23.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 29.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-349, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-357, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-358, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-359, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-360, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-332, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2013.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-333, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-367, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2012-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2012-VSS-369, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2012-VSS-370, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2012-VSS-348, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1209 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija       
1.14.  VSS-350
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojumā Nr.558 "Par koncepciju "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2012-VSS-351, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2012-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izveidošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2012-VSS-353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2012-VSS-334, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2012-VSS-335, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2012-VSS-336, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2012-VSS-337, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valmiermuižas ielā 4A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā nodošanu valsts īpašumā Ekonomikas ministrijai"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2012-VSS-338, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2012-VSS-339, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par tiesību aktu virzību saistībā ar Koncepcijas par Civillikuma mantojuma tiesību daļas modernizāciju izpildi  Tieslietu ministrija       
1.25.  2012-VSS-340, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2012-VSS-341, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2012-VSS-342, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2012-VSS-343, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Starptautiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2012-VSS-344, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2012-VSS-345, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2012-VSS-346, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2012-VSS-347, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos un kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.33.  2012-VSS-371, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  VSS-356
 
Informatīvais ziņojums par bāzes izdevumu palielināšanu valsts pamatbudžeta programmas 26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana" nodrošināšanai 2013.gadā un turpmākajos gados  Zemkopības ministrija       
1.35.  2012-VSS-361, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Valsts kanceleja       
1.36.  2012-VSS-362, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana"""  Valsts kanceleja       
1.37.  2012-VSS-363, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"""  Valsts kanceleja       
1.38.  2012-VSS-364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""  Valsts kanceleja       
1.39.  2012-VSS-365, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"""  Valsts kanceleja       
1.40.  2012-VSS-366, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-1004, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.2.  VSS-1005
 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2012-VSS-1029, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  2012-VSS-1025, Likumprojekts  Likumprojekts "Rūpnieciskā īpašuma likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2012-VSS-1026, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2012-VSS-1023, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām un tās izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1156
TA-568 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Finanšu ministrija  J.Krastiņa (Finanšu ministrija)  G.Pužule A.Šmite  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-784
TA-583 
Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  M.Rāzna (Iekšlietu ministrija)  G.Kurme I.Gorbačova-Ščogole I.Semjonova L.Liepiņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Finanšu ministrijas pārbaudēm un kontrolēm ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros    I.Āboliņa (Finanšu ministrija)  K.Zencova J.Spiridonovs   
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-655
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu