Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



VSS 2012.gada 19.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 13.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 19.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība""   Finanšu ministrija       
1.2.  VSS-406
 
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda institucionālo sistēmu 2014.-2020. gadā Latvijā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2012-VSS-407, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas lietderību un turpmāko pieeju valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-409, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-402, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Zasulauka ielā 31, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  VSS-403
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Augstskola EIHSEBA" Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-404
 
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2012-VSS-408, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.9.  2012-VSS-410, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvenciju""  Tieslietu ministrija       
1.10.  VSS-411
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"   Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2012-VSS-412, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"   Tieslietu ministrija       
1.12.  2012-VSS-413, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liliju ielā 20B, Jēkabpilī, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"   Tieslietu ministrija       
1.13.  2012-VSS-414, Likumprojekts  Likumprojekts "Tiesu ekspertu likums"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2012-VSS-415, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2012-VSS-416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2012-VSS-417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2012-VSS-418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  VSS-419
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2012-VSS-420, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2012-VSS-421, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2012-VSS-422, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2012-VSS-423, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-424, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  VSS-425
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  2012-VSS-426, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2012-VSS-427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.474 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.27.  2012-VSS-428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2012-VSS-429, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.29.  VSS-430
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2012-VSS-431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""   Zemkopības ministrija       
1.31.  2012-VSS-432, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Govju veneriskās kampilobakteriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"   Zemkopības ministrija       
1.32.  2012-VSS-433, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1096
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību tīkla attīstību līdz 2015.gadam"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-1086, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par gājēju tilta pāri dzelzceļam posmā Tukums I –Tukums II saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-1079
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2012-VSS-1143, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  2012-VSS-1144, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  VSS-87
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.106 "Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1023
TA-842 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs"  Ministru prezidents  E.Upīte (Valsts kanceleja)  Ģ.Blumers E.Zaķe-Kļaviņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par administratīvā sloga mazināšanu valsts pārvaldē    I.Gailīte (Valsts kanceleja)  S.Līce R.Vesere A.Stašāne   
Skatīt protokolu