Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 24.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 18.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 24.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-686, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-673
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2014-VSS-674, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-675, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Vēži", Platones pagastā, Jelgavas novadā, uz kura atrodas dzīvojamās mājas, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-676, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-677, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-670, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-689, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-690, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-671, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada septembrim – decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc informācijas Valsts izglītības informācijas sistēmā par bērnu un skolēnu skaitu 2014.gada 27.maijā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  VSS-694
 
Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem un perspektīvā plānotajiem pasākumiem kompetenču pieejā veidota valsts pamatizglītības satura izstrādē un ieviešanā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.12.  2014-VSS-691, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi un tiek veikta maksājuma uzskaite un ieturēšana"  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-681, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2014-VSS-682, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-683
 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2014-VSS-684, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-685
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2014-VSS-687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""  Veselības ministrija       
1.19.  VSS-688
 
Rīkojuma projekts "Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra reorganizāciju"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2014-VSS-672, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2014. gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2014-VSS-692, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2014-VSS-678, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2014-VSS-679, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1111 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2014-VSS-680, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirti soda punkti zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem par Eiropas Savienības kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpumiem"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2014-VSS-693, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-2107
 
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2014-VSS-2098, Likumprojekts  Likumprojekts "Par likuma "Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  2014-VSS-2059, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  2014-VSS-2114, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  VSS-2105
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.12.2014) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bahreinas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  2014-VSS-1832, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2014.–2018.gadam"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  VSS-2081
 
Informatīvais ziņojums "Par Biotopu direktīvas ieviešanu 2007.-2012.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2014-VSS-163, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 09.09.2014) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-112
TA-784 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas nofomēšanas prasībām"  Iekšlietu ministrija  J.Melderis (Iekšlietu ministrija)  S.Koritko  Izskatīts VSS 
V. Dažādi jautājumi
4.1.    Dažādi    E.Upīte     
Skatīt protokolu