Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 16.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja 
Inese Gailīte

Rīgā 2014.gada 9.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 16.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-953, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 26.maija rīkojuma Nr.245 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par divpusējiem kontaktiem un sadarbību militārajā jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-954, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-939, MK noteikumu projekts  Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus, kā arī kopsavilkuma informāciju un kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības  Finanšu ministrija       
1.4.  2014-VSS-940, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 1, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""  Finanšu ministrija       
1.5.  2014-VSS-941, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kalēju ielā 19A, Ventspilī, un nekustamā īpašuma Kalēju ielā 19, Ventspilī, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-942, MK ieteikumu projekts  Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumos Nr. 1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu""  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-943, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-952, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, īstenošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-948, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2014-VSS-949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.789 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-950, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Valmieras Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-951, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru""  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-955, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2014-VSS-956, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2014-VSS-957, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-958, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-959, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-960, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2014-VSS-944, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""  Veselības ministrija       
1.20.  2014-VSS-945, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu""  Veselības ministrija       
1.21.  2014-VSS-946, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija       
1.22.  2014-VSS-961, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2014-VSS-962, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu 2015.gadā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2014-VSS-963, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2014-VSS-938, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.26.  2014-VSS-947, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītāju atlases kārtība"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-593
 
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles Profesionālās vidusskolas bilancē esošo pamatlīdzekļu nodošanu Viesītes novada pašvaldībai"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2014-VSS-213, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.11.2014.) Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.3.  2014-VSS-207, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  VSS-586
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta (Seed Money Facility) projektiem "Integrēta veselības aprūpe gados veciem cilvēkiem Baltijas jūras reģionā (INTEGBALT)" un "Dzīvesveida izmaiņu vadība mazturīgās ģimenēs, kurās dzīvo jaunieši, pielietojot personalizētās IT konsultācijas (MyLifeChange)""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-2131
TA-1179 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rosība", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders D.Ivanova  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-170
TA-1180 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Kurpnieki", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders D.Ivanova  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.3.  VSS-171
TA-1181 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rušiņi", Īvānos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders D.Ivanova  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.4.  VSS-191
TA-1678 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Sūtnieku māja", Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  M.Auders (Ekonomikas ministrija)  D.Ivanova  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu