Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 5.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2015.gada 27.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 5.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-188
 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-189
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-190
 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2015-VSS-191, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nozares ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.5.  2015-VSS-192, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-193, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-194, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-210, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2015-VSS-202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-207
 
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Viļakas novada Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastā un Baltinavas novada Baltinavas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2015-VSS-208, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Ciblas novada Blontu un Līdumnieku pagastā, Ludzas novada Briģu pagastā, Kārsavas novada Goliševas, Malnavas un Salnavas pagastā, Zilupes novada Pasienes un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-196
 
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Rīgas Tehniskajai universitātei"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2015-VSS-197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2015-VSS-198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  Kultūras ministrija       
1.15.  2015-VSS-209, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu 2015.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldība"  Kultūras ministrija       
1.16.  2015-VSS-199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija"" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.17.  2015-VSS-195, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu"  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-203
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2015-VSS-204, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2015-VSS-205, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2015-VSS-206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 "Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2015-VSS-200, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"  Veselības ministrija       
1.23.  2015-VSS-201, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 19A, Talsos, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2015-VSS-857, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2015.) Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā un Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu un ieviešanu"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
2.2.  2015-VSS-858, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2015.) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
2.3.  2015-VSS-859, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2015.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
2.4.  VSS-802
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 03.04.2015.) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībai"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  VSS-1919
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2015.) Koncepcijas projekts "Par ārsta prakses juridisko statusu"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

V. Dažādi jautājumi
4.1.    Par kārtību, kādā jautājumi pirms Ministru padomēm piesakāmi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes laikā    E.Dreimane     

Izskatīts VSS

4.2.    Par kārtību, kādā uzaicinātās personas piedalās Ministru kabineta slēgtajā daļā Mazajā zālē    E.Dreimane     
4.3.    Diskusija par Valdības centru    E.Upīte     
Skatīt protokolu