Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 10.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja 

I.Gailīte
Rīgā 2015.gada 4.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 10.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1297, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 16.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-1298, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2015-VSS-1307, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojuma Nr.715 "Par nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2015-VSS-1308, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-1309, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekārtu elektrodrošības noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2015-VSS-1310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2015-VSS-1290, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-1311, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2015-VSS-1312, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.484 "Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-1291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  VSS-1293
 
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēmas izmaksu plāns"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2015-VSS-1299, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Labklājības ministrija       
1.13.  2015-VSS-1300, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas saistību izpildes nodrošināšanu ES sociālās drošības sistēmas koordinācijas noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamās informācijas elektroniskas apmaiņas ieviešanā"  Labklājības ministrija       
1.14.  2015-VSS-1313, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2015-VSS-1314, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2015-VSS-1315, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par tiesiskiem risinājumiem zaudējumu atlīdzībai valsts budžetā, ja zaudējums radies starptautisko saistību neizpildes rezultātā atvasinātas publiskas personas vai citas autonomas iestādes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2015-VSS-1292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2015-VSS-1317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem"  Veselības ministrija       
1.19.  2015-VSS-1294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības celulozes, papīra vai kartona ražošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2015-VSS-1295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2015-VSS-1296, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2015-VSS-1301, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2015-VSS-1302, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2015-VSS-1303, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2015-VSS-1304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2015-VSS-1305, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2015-VSS-1306, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas un zemesgabala "Briežpurva mežiņi" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2015-VSS-1316, Plāna projekts  Plāna projekts "Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2017.–2023.gadam"   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1118
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2015-VSS-693, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.03.2016.) Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2015-VSS-831, MK noteikumu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2016.) Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2015-VSS-1138, Pamatnostādņu projekts  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2016.) Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  2015-VSS-222, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 08.03.2016.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.6.  2015-VSS-525, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.01.2016.) Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-961
TA-2716 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija  S.Zvidriņa (Veselības ministrija)  E.Šaicāns D.Aleksandrova Ē.Miķītis  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1043
TA-2730 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Jaunzeme (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu