Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 25.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2016.gada 22.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 25.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-160, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-172, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par Valsts aizsardzības koncepciju"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-166, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-171, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijai"" 7.punktā dotā uzdevuma aktualitāti"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""   Finanšu ministrija       
1.6.  2016-VSS-150, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-154, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 6, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2016-VSS-155, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumā Nr.550 "Par finansējuma precizēšanu, kas paredzēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2016-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2016-VSS-157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2016-VSS-165, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojumā Nr.815 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2016-VSS-167, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2016-VSS-152, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija       
1.16.  2016-VSS-151, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3.pasākuma "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.17.  2016-VSS-161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-162, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2016-VSS-163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2016-VSS-164, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2016-VSS-168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1050 "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2016-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.23.  2016-VSS-170, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību"  Veselības ministrija       
1.24.  VSS-153
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-561
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2016-VSS-344, Likumprojekts  (2015) Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2016-VSS-345, Likumprojekts  (2015) Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2016-VSS-346, Likumprojekts  (2015) Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2016-VSS-603, Likumprojekts  (2015) Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  VSS-573
 
(2013) Likumprojekts "Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā""  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-347
TA-221 
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija  A.Smiltēna (Tieslietu ministrija)  M.Groduma D.Aleksandrova I.Apsīte B.Vītoliņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojumu "Dienesta vajadzībām" un "Ierobežotas pieejamības informācija"    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-345
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu