Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 9.jūnija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 9.jūnija Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 3.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 9.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-547, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektroniskās identifikācijas uzraudzības komitejas nolikums"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-548, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2016-VSS-533, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-534, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu–zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kontroli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-535, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-536, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-537, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-538, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2016-VSS-539, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""   Ekonomikas ministrija       
1.10.  2016-VSS-524, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"   Finanšu ministrija       
1.11.  2016-VSS-525, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2016-VSS-526, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002.gada 31.janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.13.  2016-VSS-528, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2016-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija       
1.15.  2016-VSS-527, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2016-VSS-529, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Reglamentēto profesiju nosacījumi un turpmākā rīcība reglamentēto profesiju jomas pilnveidošanai Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2016-VSS-531, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"  Labklājības ministrija       
1.18.  2016-VSS-543, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2016-VSS-544, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza-Terehova 114,34.-125,14.km pārbūves (pastiprināšanas) būvprojekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2016-VSS-545, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2016-VSS-546, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2016-VSS-552, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2016-VSS-553, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2016-VSS-554, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2016-VSS-555, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu padomes nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2016-VSS-556, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2016-VSS-557, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2016-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu""  Veselības ministrija       
1.29.  2016-VSS-541, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"  Veselības ministrija       
1.30.  2016-VSS-542, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2016-VSS-549, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2016-VSS-550, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.580 "Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2016-VSS-551, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.34.  VSS-532
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-652
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.11.2016.) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2016-VSS-131, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 11.07.2016.) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  2016-VSS-1356, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2016.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi""   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
Skatīt protokolu