Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2016.gada 30.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 22.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 30.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-603, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksājama kompensācija uz militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem, un kompensācijas apmēru""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-624, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2016.-2020.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2016-VSS-598, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2016-VSS-599, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Selgas ielā 9, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2016-VSS-600, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu licencēšanas komisiju"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2016-VSS-612, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecības produktu kodu sarakstu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2016-VSS-614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2016-VSS-601, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-602, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-605, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-616
 
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-617
 
Informatīvais ziņojums "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.–2019.gadam īstenošanas vidusposma (2013.-2015.gadā) novērtējums"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2016-VSS-609, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2016-VSS-608, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem, lai novērstu informācijas, kas ietver aicinājumu uz naidu un vardarbību, izplatīšanu publiskā, tostarp interneta, vidē"  Kultūras ministrija       
1.15.  VSS-623
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta "Labas prakses un pieredzes apmaiņa modernas un ilgtspējīgas metadatu krātuves izveidei" īstenošanu"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2016-VSS-606, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""  Labklājības ministrija       
1.17.  2016-VSS-604, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-607, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2016-VSS-610, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.27 "Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2016-VSS-611, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2016-VSS-613, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Autoceļš V255" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2016-VSS-625, Konceptuāls ziņojums  Konceptuāls ziņojums "Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2016-VSS-626, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ciblas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2016-VSS-627, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2016-VSS-628, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  VSS-621
 
Informatīvais ziņojums "Par izglītības attīstību veselības jomā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2016-VSS-622, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu"  Veselības ministrija       
1.28.  2016-VSS-629, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.26 Celtnieku ielā 7, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2016-VSS-630, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 5A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2016-VSS-631, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes Nolīgumu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2016-VSS-632, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2016-VSS-633, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  VSS-618
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.34.  2016-VSS-619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2016-VSS-620, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2016-VSS-615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1360
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 19.08.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2016-VSS-1312, MK noteikumu projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2016.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.484 "Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  VSS-890
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.10.2016.) Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  VSS-1273
 
(2015) Likumprojekts "Par likuma "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1293
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2016.) Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēmas izmaksu plāns"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.6.  2016-VSS-1283, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.09.2016.) Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.7.  2016-VSS-1365, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.07.2016.) Likumprojekts "Ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas likums"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.8.  2016-VSS-1366, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 22.07.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.9.  VSS-1369
 
(2015) (saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  2016-VSS-884, MK rīkojuma projekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.01.2017.) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.11.  2016-VSS-1371, Likumprojekts  (2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2016.) Likumprojekts "Trauksmes cēlēju likums"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
2.12.  VSS-523
 
Rīkojuma projekts "Par atļauju sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzdalības iegūšanai kapitālsabiedrībā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-387
TA-1264 
Likumprojekts "Par Otro Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Birums (Finanšu ministrija)  I.Birkhāne  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1076
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija   D.Aleksandrova  Izskatīts VSS 

Izskatīts VSS

4.2.    Valsts budžeta likuma paskaidrojumu (izdevumu daļas) pilnveidošana 2017.gadam    J.Plūme (Finanšu ministrija)  I.Pavāre M.Kaņepa Dz.Tripane S.Tiltiņa D.Gulbe L.Jevčuka I.Klinsone A.Baumanis   
Skatīt protokolu