Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2015.gada 15.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā 2015.gada 9.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2015.gada 15.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2015-VSS-1022, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2015-VSS-1023, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2015-VSS-1024, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Jordānijas Hašimītu Karalistes valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2015-VSS-1019, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2015-VSS-1014, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts"Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"  Finanšu ministrija       
1.6.  2015-VSS-1015, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""  Finanšu ministrija       
1.7.  2015-VSS-1016, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""   Finanšu ministrija       
1.8.  2015-VSS-1025, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2015-VSS-1026, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2015-VSS-1027, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""   Iekšlietu ministrija       
1.11.  2015-VSS-1028, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2015-VSS-1017, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2015-VSS-1018, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2015-VSS-1020, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes aģentūras-zinātniskā institūta "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" pārveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2015-VSS-1021, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes zinātniskā institūta-atvasinātas publiskas personas "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" nolikuma apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2015-VSS-1029, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam"  Labklājības ministrija       
1.17.  2015-VSS-1030, Plāna projekts  Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2015.-2017.gadam"  Labklājības ministrija       
1.18.  2015-VSS-1034, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par 2013.gada Vēstuļu korespondences reglamentu"   Satiksmes ministrija       
1.19.  2015-VSS-1035, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2015-VSS-1036, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2015-VSS-1037, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Daugavgrīvas šosejā 1C, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2015-VSS-1038, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2015-VSS-1039, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2015-VSS-1031, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2015-VSS-1032, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2015-VSS-1033, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-155
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 2008. gada 25. marta noteikumos Nr.217 "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība, ja izpildāms atbildīgās iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2015-VSS-288, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.01.2016.) Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-692
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā"""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2015-VSS-986, Ziņojums turpmākai rīcībai  (2014) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2015.) Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija      
2.5.  VSS-573
 
(2013) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 08.02.2016.) Likumprojekts "Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā""  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-151
TA-729 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojuma Nr.33 "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Bērziņa J.Upeniece  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Darba laika uzskaites sistēmas turpmāko lietošanu    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

4.2.    Par atsevišķiem Ministru kabineta darba organizēšanas jautājumiem    Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

Skatīt protokolu