Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 10.decembra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 4.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 10.decembrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-1064
 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-1065
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2020-VSS-1066, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.606 "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteiktajai institūcijai iesniedzamo informāciju un darbībām ar informāciju par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2020-VSS-1067, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2020-VSS-1054, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2020-VSS-1056, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2020-VSS-1057, Likumprojekts  Likuprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2020-VSS-1058, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ozolnieku novada pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2020-VSS-1059, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija       
1.10.  2020-VSS-1060, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2020-VSS-1055, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.12.  VSS-1061
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2020-VSS-1062, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2020-VSS-1063, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Centra ielā 7–17, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2020-VSS-1068, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2020-VSS-1069, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2020-VSS-1070, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2020-VSS-1071, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Steķu sila ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-392
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-917
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-982
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Ludzas medicīnas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi un Veselības ministrijas līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežoto atbildību "Ludzas medicīnas centrs""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-395
TA-1704 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  A.Salmiņš  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-548
TA-2309 
Pamatnostādņu projekts "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Ekonomikas ministrija  K.Soms (Ekonomikas ministrija)  J.Salmiņš E.Feldberga A.Šķēle E.Egle-Ločmele A.Lūsare T.Grīnfelds I.Eniņš A.Feldmane E.Baldzēns  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-285
TA-2383 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  A.Gricenko (Finanšu ministrija)  I.Bērziņa O.Valkers   Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-480
TA-2308 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)  K.Kinča I.Strautiņš  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.5.  TA-2169  Par Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 21.§) "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punkta izpildi  Veselības ministrija  D.Mūrmane-Umbraško (Veselības ministrija)  I.Dundure  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu