Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 28.janvāra darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 25.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 28.janvārī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2021-VSS-73, MK noteikumu projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2021-VSS-72, MK noteikumu projekts  Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas  Iekšlietu ministrija       
1.3.  TA-168  Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamā īpašuma “Viesnīca”, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu”   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.4.  TA-171  Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību””  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2021-VSS-69, MK noteikumu projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr.129 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.1. pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanas noteikumi”  Labklājības ministrija       
1.6.  2021-VSS-70, MK noteikumu projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr.504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi”  Labklājības ministrija       
1.7.  2021-VSS-71, Plāna projekts  ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai  Labklājības ministrija       
1.8.  2021-VSS-74, Likumprojekts  Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā   Tieslietu ministrija       
1.9.  2021-VSS-75, MK noteikumu projekts  Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 „Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”  Zemkopības ministrija       
1.10.  2021-VSS-76, MK noteikumu projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 ”Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”  Zemkopības ministrija       
1.11.  2021-VSS-77, MK rīkojuma projekts  Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Šķirsteņi" pārņemšanu valsts īpašumā  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-657
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Informatīvais ziņojums "Par ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumu efektivitāti un ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.-2025.gadam"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-953
TA-2523 
(2020) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)     
3.2.  VSS-158
TA-2620 
(2020) Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un rēģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste   
3.3.  VSS-159
TA-2623 
(2020) Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un rēģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste   
3.4.  VSS-783
TA-39 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Oša (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Orlovska   
3.5.  VSS-96
TA-49 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem""  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)     
3.6.  VSS-563
TA-59 
(2019) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste   
Skatīt protokolu