Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 4.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Rīgā 2010.gada 29.oktobrī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 4.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-1256
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2010-VSS-1257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.113 "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība""   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-1258, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.decembra rīkojumā Nr.927 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1266
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.507 "Par zemesgabalu nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2010-VSS-1261, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos"  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-1262
TA-2174 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2010-VSS-1263, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību publisko iepirkumu centralizācijas vadlīnijām"   Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-1252, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2010-VSS-1253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2010-VSS-1249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs" nolikums"  Kultūras ministrija       
1.12.  2010-VSS-1250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija       
1.13.  2010-VSS-1254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību"  Labklājības ministrija       
1.14.  2010-VSS-1251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2010-VSS-1269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-1270, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par laulības šķiršanas apliecības paraugu"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-1271, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  VSS-1272
 
Plāna projekts "Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2010-VSS-1259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"   Vides ministrija       
1.20.  2010-VSS-1260, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem""  Vides ministrija       
1.21.  2010-VSS-1264, MK rīkojuma projekts (tehniskie)  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""   Zemkopības ministrija       
1.22.  2010-VSS-1265, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu valsts zemesgabalu "Klāņu meži" Ventspils novadā, Tārgales pagastā un "Valsts mežs Pope" Ventspils novadā, Popes pagastā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2010-VSS-1267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2010-VSS-1268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-418, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2006.gada konvenciju par darbu jūrniecībā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.2.  2010-VSS-539, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"   Vides ministrija  Vides ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1040
TA-2716 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  A.Priede (Finanšu ministrija)  J.Stinka  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1008
TA-2724 
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  R.Fišers (Finanšu ministrija)  A.Krīgere J.Bogdanovs  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1056
TA-2822 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zvejnieku alejā 4, Liepājā"  Iekšlietu ministrija  L.Ozols(Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu