Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 18.jūnija darba kārtība (Informējam, ka nākamā Valsts sekretāru sanāksme notiks š.g. 2.jūlijā)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 11.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 18.jūnijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-510
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-511
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlasi"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-512
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-497
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-524
 
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-525
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešanu un tam nepieciešamo finansējumu"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-513
 
Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-514
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību u profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-515
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-516
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-498
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-499
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-500
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-501
 
Informatīvais ziņojums "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-502
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-494
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumu Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-495
 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-496
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-517
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumā Nr.460 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 37.0 versija)""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-518
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-519
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā, Rīgā, daļas pirkšanu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-520
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 10, Rīgā, pirkšanu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-521
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-522
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-523
 
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-509
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpas gaisā, kā arī konstatējama alkohola, narkotisko, citu apreibinošo vielu ietekme vai reibums"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-503
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-504
 
Noteikumu projekts "Prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu attiecībā uz radionuklīda cēzijs 137Cs saturu koksnē, kas importēta no trešajām valstīm"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-505
 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-506
 
Noteikumu projekts "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-507
 
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klimpju ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5452 002 0301) pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  VSS-508
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. .
2.1.           
Skatīt protokolu