Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2021.gada 18.marta darba kārtība (attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2021.gada 16.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2021.gada 18.martā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-251
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-245
 
Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2021.-2023.gadam"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-246
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.153 "Latvijas institūta nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-247
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1007 "Latvijas institūta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-248
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-249
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-231
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-232
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-233
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-234
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-235
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-236
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-219
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.310 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-220
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Klēts ielā 6, Gulbenē, Gulbenes novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-221
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Turaidas stāvlaukumi", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-222
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-223
 
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-224
 
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-225
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-226
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 5-12, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-227
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-228
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zemgales ielā 15-4, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-229
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-230
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-237
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-238
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-239
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-240
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-241
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašās veterinārās receptes apriti"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-242
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Burtnieku novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-243
 
Rīkojuma projekts "Par Ventspils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Garmasta dambja turpinājums" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  VSS-244
 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pie Dikuriem" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  VSS-250
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-121
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2020) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-968
TA-503 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  O.Feldmane (Ekonomikas ministrija)  A.Lazarevs A.Ozols M.Priede A.Salmiņš  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-545
TA-509 
Likumprojekts "Imigrācijas likums"  Iekšlietu ministrija  M.Roze (Iekšlietu ministrija)  I.Kiukucāne D.Jansone  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    (iekļauts papildus) TAP portāla aktualitātes    V.Sidorenkovs (Valsts kanceleja)  S.Rudzīte V.Jakovels I.Āboliņa   
Skatīt protokolu