Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Valsts pārvaldes politikas attīstības padome

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2003.gada 8.jūlijā

Noteikumi Nr.372

Rīgā

(prot. Nr.39 9.§)

Grozījumi: MK 17.07.2007. not. nr.501 (L.V., 17.jūl., nr.120; Ziņotājs, 2007, nr.18)

Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 13.pantu 

1. Valsts pārvaldes politikas attīstības padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva valsts institūcija, kuras darbības mērķis ir akcentēt valsts pārvaldes darbības uzlabošanas nozīmi, paplašināt diskusiju par valsts pārvaldes politiku, iesaistot diskusijā sabiedrības, valsts un privātā sektora pārstāvjus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.07.2007. noteikumiem nr.501)

2. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

3. Padomei ir šādas galvenās funkcijas:

3.1. izvērtēt valsts pārvaldes politikas attīstības gaitu un sniegt priekšlikumus valsts pārvaldes modernizācijai un darbības uzlabošanai;
3.2. konsultēt Ministru kabinetu valsts pārvaldes politikas attīstības jomā;
3.3. veicināt valsts, pašvaldību iestāžu un citu institūciju sadarbību mūsdienīgas un efektīvas valsts pārvaldes sistēmas veidošanā, uzturēt dialogu ar akadēmiskajām aprindām un sabiedrību un ierosināt sabiedriskās apspriešanas, konferences un diskusiju forumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.07.2007. noteikumiem nr.501)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, padome:

4.1. sniedz priekšlikumus par jaunu politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādi, kas saistīti ar valsts pārvaldes darbības uzlabošanu;
4.2. (svītrots ar MK 17.07.2007. noteikumiem nr.501);
4.3. izvērtē ar valsts pārvaldi saistītus politikas dokumentu un tiesību aktu projektus un sniedz atzinumu par tiem;
4.4. sniedz ieteikumus par valsts budžeta prioritāšu pieteikšanu pasākumiem, kas saistīti ar valsts pārvaldes politikas attīstību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.07.2007. noteikumiem nr.501)

5. Padomei ir šādas tiesības:

5.1. bez maksas saņemt no valsts pārvaldes iestādēm padomes funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
5.2. profesionālu konsultāciju sniegšanai uzaicināt uz padomes sēdēm ekspertus.

6. Padomes sastāvā iekļauj Saeimas, valsts institūciju, Latvijas Pašvaldību savienības, Tiesībsarga biroja, nevalstisko organizāciju, augstskolu pārstāvjus un privātpersonas, kā arī, ja nepieciešams, pieaicina speciālistus un ekspertus. Padomes priekšsēdētājs ir Valsts kancelejas direktors. Padomes personālsastāvu apstiprina Ministru prezidents.
(MK 17.07.2007. noteikumu nr.501 redakcijā)

7. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs vismaz divas reizes gadā.

8. Padomes priekšsēdētājs apstiprina padomes sēdes darba kārtību, vada padomes sēdi, paraksta padomes sēdes protokolu, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

9. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

10. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

11. Padome pieņem lēmumu, ja to atbalsta ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošiem padomes locekļiem.

12. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

13. Valsts kanceleja pilda padomes sekretariāta funkcijas un organizē padomes darbu.

14. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus. Padomes sēdes protokols ir publiski pieejams Ministru kabineta mājas lapā internetā.

15. Padomes priekšlikumu par pasākumiem valsts pārvaldes darbības uzlabošanā Valsts kanceleja iesniedz izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Ja Valsts sekretāru sanāksme akceptē padomes priekšlikumu, valsts sekretārs un Valsts kancelejas direktors nodrošina Valsts sekretāru sanāksmē pieņemtā lēmuma izpildi ministrijā vai Valsts kancelejā.

16. (svītrots ar MK 17.07.2007. noteikumiem nr.501);

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 16.oktobra noteikumus Nr.443 "Valsts pārvaldes reformas stratēģijas ieviešanas vadības un koordinācijas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 150.nr.).

 

Ministru prezidents E.Repše

Tieslietu ministrs A.Aksenoks


Sēžu organizēšanu nodrošina Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departaments. Kontaktpersona Ance Pētersone, e-pasts: ance.petersone@mk.gov.lv, tālr. 67082909)

 

Lejupielādēt Protokols nr.11
Lejupielādēt Protokols nr.12
Lejupielādēt Protokols nr.13
Lejupielādēt Protokols nr.14
Lejupielādēt Protokols nr.15
Lejupielādēt Protokols nr.16
Lejupielādēt Protokols nr.17
Lejupielādēt Protokols nr.18
Lejupielādēt Protokols nr.19
Protokols nr.20
Lejupielādēt Protokols nr.21
Lejupielādēt Protokols nr.22
Par Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes personālsastāvu
Protokols nr.23
Protokols nr.24
Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu