Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Valsts sektora darba samaksas komisija

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2007.gada 26.jūnijā

Noteikumi Nr.451

Rīgā

(prot. Nr.37 60.§)

Grozījumi: MK 02.01.2008. not. nr.1 (L.V., 11.janv., nr.6; Ziņotājs, 2008, nr.3)

Valsts sektora darba samaksas komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
13.pantu 

1. Valsts sektora darba samaksas komisija (turpmāk – komisija) ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir sekot līdzi vienotās valsts sektorā nodarbināto darba samaksas sistēmas (turpmāk – darba samaksas sistēma) attīstībai un sniegt ieteikumus tās pilnveidošanai.

2. Grozījumus darba samaksas sistēmu regulējošajos normatīvajos aktos izstrādā, ņemot vērā komisijas priekšlikumus. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

3. Komisijas personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets. Komisijas sastāvā ir:

3.1. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās (komisijas priekšsēdētājs);
3.2. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;
3.3. Finanšu ministrijas Valsts sektora darba samaksas politikas nodaļas vadītājs (komisijas priekšsēdētāja vietnieks);
3.4. Labklājības ministrijas pārstāvis;
3.5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis;
3.6. Tieslietu ministrijas pārstāvis;
3.7. Valsts civildienesta pārvaldes pārstāvis;
3.8. Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta pārstāvis;
3.9. Ārlietu ministrijas pārstāvis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 02.01.2008. noteikumiem nr.1)

4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri komisijas locekļi un komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks vai cits komisijas priekšsēdētāja norīkots komisijas loceklis, kas pilda viņa funkcijas.

5. Komisija lēmumus pieņem pēc komisijas locekļu savstarpējas vienošanās. Ja komisijas locekļi nevar vienoties, lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

6. Komisijai ir šādas funkcijas:

6.1. izvērtēt darba samaksas sistēmas attīstību, kā arī darba samaksu regulējošo normatīvo aktu izpildi;
6.2. sniegt priekšlikumus valsts institūcijām par nepilnību novēršanu darba samaksas sistēmas ieviešanā.

7. Komisijai ir šādi uzdevumi:

7.1. izvērtēt valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu klasifikācijas sistēmu un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem;
7.2. izvērtēt amata saimju (apakšsaimju) un līmeņu sadalījumu mēnešalgu grupās un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem;
7.3. izvērtēt mēnešalgu grupu intervālus un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem;
7.4. izvērtēt un sniegt priekšlikumus par konkrētu amatu klasificēšanu noteiktā amatu saimē (apakšsaimē) un līmenī saskaņā ar katalogu, ja starp iestādi un Valsts kanceleju nav panākta vienošanās par attiecīgo amatu klasificēšanu.

8. Komisijai ir šādas tiesības:

8.1. pieprasīt un saņemt no valsts institūcijām komisijas darbam nepieciešamo informāciju;
8.2. sniegt priekšlikumus rīcībpolitikas izstrādātājiem un rīcībpolitikas īstenotājiem darba samaksas sistēmas attīstības nodrošināšanai;
8.3. uzaicināt piedalīties komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām valsts iestāžu amatpersonas, arodbiedrību pārstāvjus, kā arī citu ieinteresēto institūciju pārstāvjus;
8.4. ierosināt rīcībpolitikas izstrādātājiem izveidot darba grupas komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai un uzaicināt tajās piedalīties valsts institūciju amatpersonas;
8.5. ierosināt valsts institūcijām izstrādāt normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar darba samaksas sistēmu, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu ieviešanu;
8.6. veikt citus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas funkciju izpildi.

9. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

10. Komisijas locekļiem ir tiesības ierosināt sasaukt komisijas sēdi. Komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par komisijas sasaukšanu un nosaka sēdes darba kārtību.

11. Komisijas sekretariāta darbību nodrošina Valsts kanceleja. Valsts kanceleja:

11.1. sagatavo informāciju un darba materiālus par komisijā izskatāmajiem jautājumiem un ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes nosūta tos sēdes dalībniekiem;
11.2. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes informē komisijas locekļus un pieaicinātās amatpersonas par sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību;
11.3. protokolē komisijas sēdes un piecu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītu protokolu.

12. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks vai cits komisijas priekšsēdētāja norīkots komisijas loceklis.

 

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Lejupielādēt Rīkojums par Valsts sektora darba samaksas komisiju
Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu