Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Valdības komunikācijas koordinācijas padome

print Nosūtīt
print Drukāt

21.03.2006. MK noteikumi Nr.222 "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums" ("LV", 51 (3419), 29.03.2006.) [stājas spēkā 30.03.2006.] ar grozījumiem:
-05.02.2008. MK noteikumi Nr.64 ("LV", 22 (3806), 08.02.2008.) [stājas spēkā ar 09.02.2008.]
-03.01.2012. MK noteikumi Nr.2 ("LV", 3 (4606), 05.01.2012.) [stājas spēkā ar 06.01.2012.]

Ministru kabineta noteikumi Nr.222

Rīgā 2006.gada 21.martā (prot. Nr.16 37.§)

Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu

I. Vispārīgais jautājums

1. Valdības komunikācijas koordinācijas padome (turpmāk - padome) ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir koordinēt ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu darbību komunikācijas jomā, lai pilnveidotu sabiedrības informēšanas procesu par valdības un valsts pārvaldes institūciju darbu un veicinātu sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. koordinēt valdības komunikācijas politiku;

2.2. sniegt Ministru prezidentam un Ministru kabinetam priekšlikumus komunikācijas jomā.

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. koordinēt komunikācijas politikas plānošanas dokumentu ieviešanu un sagatavot priekšlikumus par jaunu valdības komunikācijas politikas plānošanas dokumentu, kā arī to īstenošanai nepieciešamo normatīvo aktu projektu izstrādi;

3.2. sniegt Ministru prezidentam priekšlikumus par starpinstitūciju darba grupu izveidi atsevišķu valdības komunikācijas politikas jautājumu risināšanai;

3.3. izskatīt ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu komunikācijas struktūrvienību darba plānus un koordinēt to īstenošanu;

3.4. izstrādāt komunikācijas plānus par atsevišķiem valsts pārvaldes aktuāliem jautājumiem, ja to risināšanā iesaistītas trīs vai vairāk institūcijas, un nodrošināt minēto plānu īstenošanu;

3.5. sniegt Ministru prezidentam un Ministru kabinetam priekšlikumus par valdības un sabiedrības komunikācijas uzlabošanu un sabiedrības iesaistī­šanu valdības lēmumu pieņemšanas procesā;

3.6. reizi gadā iesniegt Ministru prezidentam pārskatu par padomes darbību.
(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.2)

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūcijām padomes darbam nepieciešamo informāciju;

4.2. uzaicināt ekspertus, kā arī valsts un pašvaldības institūciju un citu institūciju amatpersonas ar padomdevēja tiesībām piedalīties padomes sēdēs.

III. Padomes sastāvs un darba kārtība

5. Padomes locekļi ir visu ministriju, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu un Valsts kancelejas komunikācijas struktūrvienību vadītāji vai ierēd­ņi un darbinieki, kuri attiecīgajā iestādē ir atbildīgi par komunikāciju ar sabiedrību.
(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.64 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.2)

6. Padomes personālsastāvu ar rīkojumu apstiprina Ministru prezidents.

7. Padomes darbu vada Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītājs.

8. Padomes vadītāja prombūtnes laikā padomes vadītāja pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

9. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Valsts kanceleja.

10. Padomes vadītājs apstiprina padomes sēdes darba kārtību, sasauc un vada padomes sēdes, paraksta padomes lēmumus, sēdes protokolu un citus pado­mes dokumentus, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

11. Ikvienam padomes loceklim ir tiesības pieteikt jautājumu iekļaušanai padomes kārtējās sēdes darba kārtībā, informējot par to padomes sekretariātu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes.

12. Padomes sekretariāts organizatoriski nodrošina padomes sēžu norisi un ne vēlāk kā četras darbdienas pirms padomes sēdes elektroniski nosūta padomes locekļiem un uzaicinātajām personām sēdes darba kārtību un izskatāmos materiālus.

13. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī (parasti - katra mēneša pēdējā ceturtdienā). Padomes sēdes ir slēgtas.

IV. Padomes lēmumi

14. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

15. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes vadītāja balss.

16. Padomes locekļi nodrošina pieņemto lēmumu izpildi viņu pārstāvētajās iestādēs un sniedz padomei pārskatu par pieņemto lēmumu izpildi vai to izpildes gaitu.

17. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā ieraksta sēdes darba kārtību, sēdes dalībniekus un pieņemtos lēmumus.

18. Padomes sekretariāts triju darbdienu laikā pēc padomes sēdes elektroniski nosūta padomes sēdes protokolu visiem padomes locekļiem. Padomes lēmumus nosūta zināšanai visām iesaistītajām institūcijām un amatpersonām.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs


Sēžu organizēšanu nodrošina Valsts kancelejas Komunikācijas departaments. Kontaktpersona Ilze Pavlova, e-pasts: ilze.pavlova@mk.gov.lv, tālr. 67082902)

Ministru prezidenta 2011.gada 5.septembra rīkojums Nr. 283 "Par Valdības komunikācijas koordinācijas padomes personālsastāvu"

Uz komunikāciju attiecināmās institūcijas izmaksas – pozīciju uzskaitījums

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu